GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
De sju karmiska vägarna

 

Varför är du här?
Jag ska titta på de olika karmiska vägarna och uppgifter som själarna åtar sig för att bli berikade med erfarenheter, jämna ut karma och höja sin själsfrekvens.
En väg är inte renare eller sannare än en annan. Vissa är längre och mer smärtsamma, men alla leder till samma ställe. En väg innebär mer teknik, en annan mer självansvar, en annan mer övning, en fjärde en självuppoffring, etc. Men alla vägar leder så småningom till befrielse, även om det krävs många inkarnationer.
De sju karmiska vägarna
1. Ingen väg
De som sitter på denna väg lär sig genom erfarenhet och smärta vad som har värde och vad som inte gör det. De ser på allt från ett självperspektiv, de är bedömande och ofta har de svårt att uppleva vilken handling leder till harmoni i motsats till disharmoni. Ingen väg--personer verkar ha liten balans och brukar vara ovilliga att ta ansvar för sit eget liv. De viker ofta undan för sin maktgirighet. Dessa själar är röda, eftersom alla ljusa själar har en mission och en väg (som de förtås kan avvisa).
2. Början
Dessa människor är mer ansvarsfulla, men de tycker om att få allt på ett silverfat. De vill göra allt på sitt eget sätt och är materialistiska och nöjesinriktade. Deras intressen i allt som inte äts, rörs eller avnjuts är begränsade. De är också röda.
3. Mellanväg
De som sitter på den här vägen börjar inse att det finns en alternativ verklighet. De blir kanske intresserade av andliga saker, men har tendensen till att adoptera ett dogmatiskt tänkande. Fast de är mindre självinriktade, brukar de vara ganska materialistiska och nöjescentrerade. De är också röda eller de har ett avtal för att få materiella saker.
4. Balanserad väg
De som sitter på denna väg är medvetna om karma och överväger noga sina handlingar, eftersom de vet att det finns konsekvenser. De börjar begripa ovillkorlig kärlek och försöka avlägsna sig från de vanliga illusionerna om verkligheten. De börjar känna igen att livet kan upplevas som en fientlig separathet eller en lugn enhet. De förtrycker inte sina naturliga uppmaningar och de håller sig borta från överdrivningar.
5. Harmonisk väg
Dessa människor behöver ett liv som är i harmoni med sina inre övertygelser. De  lever enligt en andlig och självaktualiserad filosofi. De börjar integrera ovillkorlig kärlek / acceptans i sitt liv och har stigit över skuldkänslan och bedömning. De accepterar "det som är" och är väl på väg att utveckla ett fristående sinne. De flesta av dem på denna väg övar någon form av meditation.
6. Disciplinerad väg
Denna väg innehåller extrem disciplin. Det är vägen präster och munkar följer samt många andra vars liv anpassar sig till sin andliga tro. Till många betyder detta en begränsad näring och ett celibatliv. Argumentet för att följa den här vägen är att det är ett snabbt sätt att avancera andligt. Det främsta argumentet mot den här vägen är att det inte är önskvärt att isolera sig från den "riktiga" världen och förtrycka sina naturliga känslor och önskningar, för i så fall kommer de att öka i intensitet. Även om man har självdisciplinen för att hantera dem i detta liv, kan man generera en karmisk laddning som får hanteras i ett framtida liv. Det mest balanserade sättet att följa den här vägen på är att leva bland andra människor, men inte vika undan för frestelser, och inte pga  förtryck eller en känsla av att det inte är värt det eller av att det inte leder till något väsentligt.
7. Bodisattva-vägen
De på sitter på den här vägen är förbi sökandet. De befinner sig i världen, men hör inte till den. Endast de mest utvecklade kan gå på denna väg. De är levande exempel på ett fristående sinne och ägnar sitt liv åt att hjälpa andra till att söka sig ut ur mörkret och in i det andliga ljuset.
Dessa vägar motsvarar mer eller mindre själsutvecklingsnivåerna, fast inte nödvändigtvis. Någon kan till exempel vara på sjätte vägen men samtidigt ha egenskaper från alla andra vägar, i olika områden. Ett par exempel:
-Man kan ha stora idealer och utmärk självkontroll, men sakna all balans.
-Eller man kan vara helt självupptagen men hjälpa andra.
-Bry sig inte om jordiska nöjen, men ha tvångstankar.
-Förvänta sig få allt på ett silverfat men samtidigt slåss för vad man tror på.
-Veta att det finns något utöver det materiella, men förbli bunden till sin logik.
Vi är alla en blandning av kvaliteter och svagheter och vi kan inte bindas till fasta roller. Vägarna jag har nämnt är enbart en beskrivning av tendenserna som finns. När vi går vidare till den åttonde, nionde och tionde själsnivån, överväger vi så småningom våra återstående begränsningar, fast detta uppnås aldrig i absolut grad. Livet på jorden får oss ofta att känna ilska eller rädsla.
De sju dharmiska riktningarna
Dharmat är plikten till oss själva och samhället. Detta betyder att vi följer en plan som passar oss. Det blir något som kommer naturligt och vi är duktiga på. Genom att följa vårt dharma eller vår självkänsla höjer vi lättast vår vibration. Vårt karma leder oss till vissa erfarenheter och genom dem utvecklar vi egenskapen som krävs för att utföra vårt dharma.
Dharmat är en inre känsla som motsvarar vår själsmission. Missionen är något själen har valt att utföra. På grund av dålig påverkan eller mörka krafter hittar vi kanske inte vår mission, men vårt dharma upplevs i form av smak och tendenser.
Det bästa sättet att utjämna vårt karma på är att följa vår dharmiska riktning - den riktning som är naturlig och avsedd för oss. Det finns sju allmänna dharmiska riktningar. Vår uppgift är att utforska en av vägarna vi valde innan vi föddes.
1. Arbete. Hit hör de flesta själarna. Denna väg omfattar de flesta allmänna yrkena, inklusive hemmakare, idrottsmän, affärsmän, osv.
2. Militären. Soldater, alla former av polis och milis och de som verkställer landets, stadens och statslagar.
3. Tjänst. De som arbetar inom hälsovård, religion, pedagogisk, social och välfärdstjänst, olika alternativa och holistiska terapeuter.
4. Kreativitet. Artister, arkitekter, författare, poeter, musiker, skådespelare, dansare och underhållare.
5. Vetenskap. Medicinforskare, andra forskare, kemister, rymdteknologer, (IT)-tekniker, fysiker.
6. Filosofi. Hit hör de som utvecklar teorier om varför människan gör vad hon gör och hur hon kan sluta lida. Även kyrkliga ledare, metafysiska forskare.
7. Regering. Politiska ledare, senatorer, guvernörer, borgmästare och alla de som har en ledarposition.
De sju själsmålen
I tillägg till att ha valt en av de sju karmiska vägarna och de sju dharmiska riktningarna innan vi blev födda valde vi också ett av de sju grundläggande själsmålen. Vi kan ha fler än ett mål, men ett av dem är viktigast.
1. Uppnå kunskap: När kunskap uppnås i ett visst område och blir assimilerad på själsnivå, blir den intuition och visdom. Studien av främmande språk lär oss exempelvis intuition i vad som är rätt eller ej samt förmågan att analysera och kombinera olika element. Kunskap kan också vara andlig, t.ex. en djupare förståelse för engagemang, uppoffring, tålamod, etc.
2. Öppna andligt: Detta mål är att integrera andlig medvetenhet i vår dharmiska riktning.
3. Uppnå inre harmoni: Med detta mål uppnås balans och sinnesro samtidigt som vi uppfyller vår dharmiska plikt.
4. Uppnå berömmelse eller makt: Båda delarna av detta mål är karmiska belöningar och representerar stora utmaningar, men erbjuder också unika möjligheter att utveckla våra kommunikations- och ledarskapskunskaper tillsammans med andlig utveckling.
5. Lära acceptans: Detta mål kan sammanfattas som medvetande om "vad som är", för det är vårt motstånd mot vad som är som orsakar vårt lidande.
6. Ge stöd: Detta mål kan sträcka sig allt från uppmuntran och stöd till en annan person till  hjälp till att uppnå en gemensam dharmisk riktning och till stöd för en ideal, en filosofisk eller religiös tro.
7. Utveckla förmågor: Förmågorna utvecklas under många livstider, så vi kan vara i början, mitten eller slutstadiet till en kreativ strävan.
Syntes och exempel
Fast det finns sju karmiska vägar att följa har man fri vilja att välja en annan väg än den vår själ planerat. Vår dharmiska vägbeskrivning och vårt själsmål är vårt karmiska öde. Vi har fri vilja att uppfylla vårt öde eller undvika det. Det viktigaste för själsutvecklingen är dock huruvida vi överstiger de utmaningar som uppstår genom att agera osjälviskt och rättvist.
Som ett första exempel är en person avsedd att uppfylla sitt dharma i en ledarposition. Hon föddes med denna dharmiska riktning och kallas för att hantera det rätt. Kommer hon att bli en rättvis och välvillig ledare? Kommer hon att hjälpa andra eller blir hon överväldigad av  berömmelsen och makten hon får? Det är ett välkänt faktum att de som får makt får tryck för att tjäna vissa intressen som påverkar samhället negativt. Kommer hon att vika undan för det trycket som leder till materiella och ego-baserade intressen eller kommer hon att reagera trots konsekvenserna som detta innebär (förlora sin ställning eller t.o.m. livet)? Eller kommer hon att utvecklas så pass mycket att hon sköter uppgiften med balans och harmoni och håller sin position så länge som möjligt?
En annan själ blir en berömd sångare tack vare hennes kreativa dharmiska riktning. Kommer hon att tåla trycket i sitt yrke? Kommer hon att bli en förebild för ungdomar? Kommer hon att hjälpa de mindre lyckliga med de rikedomar hon förvärvat? Eller blir hon blindad av materiella frestelser och okänslig? Eller kommer hennes ambitioner att hindra henne från att känna av sina gränser med konsekvensen av att hon vänder sig till droger? Utmaningarna i sådana val är många.
Ännu en själ är på arbets- och andliga utvecklingsvägen. Hon skaffar sig barnfamilj och arbetar med sin egen utveckling. Blir hon en bra förälder och make/maka? Kommer hon att övervinna sina osäkerheter och begränsningar? Eller faller hennes äktenskap samman? Får hon i så fall ett nytt och lyckligt förhållande?
Någon annan är född med en kreativ dharmisk riktning men med  negativt karma som ska utjämnas. Han blir författare, men hans inkomst är begränsad. Han kallas för att acceptera vad som är och utveckla sina förmågor. Lyckas han eller väljer han istället ett snabbare sätt för att bli rik?
Slutligen växer någon upp med mycket negativt karma, med hinder och lidande. Hennes relationer har misslyckats och hon har ackumulerat negativa känslor. Hennes dharmiska riktning är tjänst. Hon arbetar som socialarbetare och kallas för att komma över sina  traumor för att kunna hjälpa andra. Tar hon sig samman, ser hon livet positivt och njuter hon av enkla saker i livet? Eller tar hon sin bitterhet ut på andra människor?
Nu har vi en bild på vad karmiska vägar, dharmiska riktningar och själsmål, tillsammans med de utmaningar som uppstår inom dessa ramar.
Så frågan är varför är du här?
Inspirerat av Dick Sutphen

 
Varför är du här?


Jag ska ta en titt på de olika karmiska vägarna och uppgifter som själarna åtar sig för att bli berikade med erfarenheter, jämna ut karma och höja sin själsfrekvens.

En väg är inte renare eller sannare än en annan. Vissa är längre och mer smärtsamma, men alla leder till samma ställe. En väg innebär mer teknik, en annan mer självansvar, en annan mer övning, en fjärde en självuppoffring, etc. Men alla vägar leder så småningom till befrielse, även om det krävs många inkarnationer.


De sju karmiska vägarna

1. Ingen väg

De som sitter på denna väg lär sig genom erfarenhet och smärta vad som har värde och vad som inte har det. De ser på allt från ett självperspektiv, de är bedömande och ofta har de svårt att uppleva vilken handling leder till harmoni i motsats till disharmoni. Ingen väg--personer verkar ha liten balans och brukar vara ovilliga att ta ansvar för sit eget liv. De viker ofta undan för sin maktgirighet. Dessa själar är röda, eftersom alla ljusa själar har en mission och en väg (som de förstås kan avvisa).


2. Början

Dessa människor är mer ansvarsfulla, men de tycker om att få allt på ett silverfat. De vill göra allt på sitt eget sätt och är materialistiska och nöjesinriktade. Deras intressen i allt som inte äts, rörs eller avnjuts är begränsade. De är också röda.


3. Mellanväg

De som sitter på den här vägen börjar inse att det finns en alternativ verklighet. De blir kanske intresserade av andliga saker, men har tendensen till att adoptera ett dogmatiskt tänkande. Fast de är mindre självinriktade, brukar de vara ganska materialistiska och nöjescentrerade. De är också röda eller de har ett avtal för att få materiella saker.


4. Balanserad väg

De som sitter på denna väg är medvetna om karma och överväger noga sina handlingar, eftersom de vet att det finns konsekvenser. De börjar begripa ovillkorlig kärlek och försöka avlägsna sig från de vanliga illusionerna om verkligheten. De börjar känna igen att livet kan upplevas som en fientlig separathet eller en lugn enhet. De förtrycker inte sina naturliga uppmaningar och de håller sig borta från excesser.


5. Harmonisk väg

Dessa människor behöver ett liv som är i harmoni med sina inre övertygelser. De  lever enligt en andlig och självaktualiserad filosofi. De börjar integrera ovillkorlig kärlek / acceptans i sitt liv och har stigit över skuldkänslan och bedömning. De accepterar "det som är" och är väl på väg att utveckla ett fristående sinne. De flesta av dem på denna väg övar någon form av meditation.


6. Disciplinerad väg

Denna väg innehåller extrem disciplin. Det är vägen präster och munkar följer samt många andra vars liv anpassar sig till sin andliga tro. Till många betyder detta en begränsad näring och ett celibatliv. Argumentet för att följa den här vägen är att det är ett snabbt sätt att avancera andligt. Det främsta argumentet mot den här vägen är att det inte är önskvärt att isolera sig från den "riktiga" världen och förtrycka sina naturliga känslor och önskningar, för i så fall kommer de att öka i intensitet. Även om man har självdisciplinen för att hantera dem i detta liv, kan man generera en karmisk laddning som får hanteras i ett framtida liv. Det mest balanserade sättet att följa den här vägen på är att leva bland andra människor, men inte vika undan för frestelser, och inte pga  förtryck eller en känsla av att det inte är värt det eller av att det inte leder till något väsentligt.


7. Bodisattva-vägen

De som sitter på den här vägen är förbi sökandet. De befinner sig i världen, men hör inte till den. Endast de mest utvecklade kan gå på denna väg. De är levande exempel på ett fristående sinne och ägnar sitt liv åt att hjälpa andra till att söka sig ut ur mörkret och in i det andliga ljuset.Dessa vägar motsvarar mer eller mindre själsutvecklingsnivåerna, fast inte nödvändigtvis. Någon kan till exempel vara på sjätte vägen men samtidigt ha egenskaper från alla andra vägar, i olika områden. Ett par exempel:

-Man kan ha stora ideal och utmärkt självkontroll, men sakna all balans.

-Eller man kan vara helt självupptagen men hjälpa andra.

-Inte bry sig om jordiska nöjen, men ha tvångstankar.

-Förvänta sig få allt på ett silverfat men samtidigt slåss för vad man tror på.

-Veta att det finns något utöver det materiella, men förbli bunden till sin logik.

Vi är alla en blandning av kvaliteter och svagheter och vi kan inte bindas till fasta roller. Vägarna jag har nämnt är enbart en beskrivning av tendenserna som finns. När vi går vidare till den åttonde, nionde och tionde själsnivån, överväger vi så småningom våra återstående begränsningar, fast detta uppnås aldrig i absolut grad. Livet på jorden får oss ofta att känna ilska eller rädsla.


De sju dharmiska riktningarna

Dharmat är plikten till oss själva och samhället. Detta betyder att vi följer en plan som passar oss. Det blir något som kommer naturligt och som vi är duktiga på. Genom att följa vårt dharma eller vår självkänsla höjer vi lättast vår vibration. Vårt karma leder oss till vissa erfarenheter och genom dem utvecklar vi egenskapen som krävs för att utföra vårt dharma.


Dharmat är en inre känsla som motsvarar vår själsmission. Missionen är något själen har valt att utföra. På grund av dålig påverkan eller mörka krafter hittar vi kanske inte vår mission, men vårt dharma upplevs i form av smak och tendenser.


Det bästa sättet att utjämna vårt karma på är att följa vår dharmiska riktning - den riktning som är naturlig och avsedd för oss. Det finns sju allmänna dharmiska riktningar. Vår uppgift är att utforska en av vägarna vi valde innan vi föddes.


1. Arbete. Hit hör de flesta själarna. Denna väg omfattar de flesta allmänna yrkena, inklusive hemmakare, idrottsmän, affärsmän, osv.


2. Militären. Soldater, alla former av polis och milis och de som verkställer landets, stadens och statslagar.


3. Tjänst. De som arbetar inom hälsovård, religion, pedagogisk, social och välfärdstjänst, olika alternativa och holistiska terapeuter.


4. Kreativitet. Artister, arkitekter, författare, poeter, musiker, skådespelare, dansare och underhållare.


5. Vetenskap. Medicinforskare, andra forskare, kemister, rymdteknologer, (IT)-tekniker, fysiker.


6. Filosofi. Hit hör de som utvecklar teorier om varför människan gör vad hon gör och hur hon kan sluta lida. Även kyrkliga ledare, metafysiska forskare.


7. Regering. Politiska ledare, senatorer, guvernörer, borgmästare och alla de som har en ledarposition.


De sju själsmålen


I tillägg till att ha valt en av de sju karmiska vägarna och de sju dharmiska riktningarna innan vi blev födda valde vi också ett av de sju grundläggande själsmålen. Vi kan ha fler än ett mål, men ett av dem är viktigast.


1. Uppnå kunskap: När kunskap uppnås i ett visst område och blir assimilerad på själsnivå, blir den intuition och visdom. Studien av främmande språk lär oss exempelvis intuition i vad som är rätt eller ej samt förmågan att analysera och kombinera olika element. Kunskap kan också vara andlig, t.ex. en djupare förståelse för engagemang, uppoffring, tålamod, etc.


2. Öppna andligt: Detta mål är att integrera andlig medvetenhet i vår dharmiska riktning.


3. Uppnå inre harmoni: Med detta mål uppnås balans och sinnesro samtidigt som vi uppfyller vår dharmiska plikt.


4. Uppnå berömmelse eller makt: Båda delarna av detta mål är karmiska belöningar och representerar stora utmaningar, men erbjuder också unika möjligheter att utveckla våra kommunikations- och ledarskapskunskaper tillsammans med andlig utveckling.


5. Lära acceptans: Detta mål kan sammanfattas som medvetande om "vad som är", för det är vårt motstånd mot vad som är som orsakar vårt lidande.


6. Ge stöd: Detta mål kan sträcka sig allt från uppmuntran och stöd till en annan person till  hjälp till att uppnå en gemensam dharmisk riktning och till stöd för ett ideal, en filosofisk eller religiös tro.


7. Utveckla förmågor: Förmågorna utvecklas under många livstider, så vi kan vara i början, mitten eller slutstadiet till en kreativ strävan.Syntes och exempel

Fast det finns sju karmiska vägar att följa har man fri vilja att välja en annan väg än den vår själ planerat. Vår dharmiska vägbeskrivning och vårt själsmål är vårt karmiska öde. Vi har fri vilja att uppfylla vårt öde eller undvika det. Det viktigaste för själsutvecklingen är dock huruvida vi överstiger de utmaningar som uppstår genom att agera osjälviskt och rättvist.


Som ett första exempel är en person avsedd att uppfylla sitt dharma i en ledarposition. Hon föddes med denna dharmiska riktning och kallas för att hantera det rätt. Kommer hon att bli en rättvis och välvillig ledare? Kommer hon att hjälpa andra eller blir hon överväldigad av  berömmelsen och makten hon får? Det är ett välkänt faktum att de som får makt får tryck för att tjäna vissa intressen som påverkar samhället negativt. Kommer hon att vika undan för det trycket som leder till materiella och ego-baserade intressen eller kommer hon att reagera trots konsekvenserna som detta innebär (förlora sin ställning eller t.o.m. livet)? Eller kommer hon att utvecklas så pass mycket att hon sköter uppgiften med balans och harmoni och håller sin position så länge som möjligt?


En annan själ blir en berömd sångare tack vare hennes kreativa dharmiska riktning. Kommer hon att tåla trycket i sitt yrke? Kommer hon att bli en förebild för ungdomar? Kommer hon att hjälpa de mindre lyckliga med de rikedomar hon förvärvat? Eller blir hon blindad av materiella frestelser och okänslig? Eller kommer hennes ambitioner att hindra henne från att känna av sina gränser med konsekvensen av att hon vänder sig till droger? Utmaningarna i sådana val är många.


Ännu en själ är på arbets- och andliga utvecklingsvägen. Hon skaffar sig barnfamilj och arbetar med sin egen utveckling. Blir hon en bra förälder och make/maka? Kommer hon att övervinna sina osäkerheter och begränsningar? Eller faller hennes äktenskap samman? Får hon i så fall ett nytt och lyckligt förhållande?


Någon annan är född med en kreativ dharmisk riktning men med  negativt karma som ska utjämnas. Han blir författare, men hans inkomst är begränsad. Han kallas för att acceptera vad som är och utveckla sina förmågor. Lyckas han eller väljer han istället ett snabbare sätt för att bli rik?


Slutligen växer någon upp med mycket negativt karma, med hinder och lidande. Hennes relationer har misslyckats och hon har ackumulerat negativa känslor. Hennes dharmiska riktning är tjänst. Hon arbetar som socialarbetare och kallas för att komma över sina  trauman för att kunna hjälpa andra. Tar hon sig samman, ser hon livet positivt och njuter hon av enkla saker i livet? Eller tar hon sin bitterhet ut på andra människor?


Nu har vi en bild på vad karmiska vägar, dharmiska riktningar och själsmål, tillsammans med de utmaningar som uppstår inom dessa ramar.Så frågan är varför är du här?Inspirerat av Dick Sutphen