GreekEnglish EspañolSvenska (Sverige)Finnish (Suomi)
Greek
English
Español


Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 3
There are no translations available.

Θέματα: Λευκή και μαύρη μαγεία, καρμικός καθαρισμός, σκοτεινές μεταφυσικές και θεραπευτικές τεχνικές, επαφή με εξωγήινους.

 

Läs mer...
 
Metaphysical Questions and Answers 3
There are no translations available.

Subjects: Shame, social programming, family karma, ego, Nephilim, new/old souls, dark karma, attacks by reds, omens and signs.

Q.I have a question about the sense of shame. When I meet friends I cannot look into their eyes, because I feel deeply ashamed of how much they have achieved and how much I haven't. I feel worthless. I feel like I must have achieved something. I know that ultimately this is just arrogance which is either about condemning others or self-condemnation, but I just cannot cope with these emotions despite several valuable techniques I have.
Do you have a tip, maybe a technique or an approach on how to deal with that?
A.This is usually caused by attacks and past life programming…You can add to your daily prayer to get rid of your feelings of shame. Soul retrieval will help greatly, as oftentimes lost fragments carry intense feelings that affect us. That said, it also comes from social programming, which dictates that we must achieve worldly things, like have a successful career, a beautiful house, a successful marriage or life relationship, friends, a loving family, etc. In fact, the only thing we should have in order to feel happy and fulfilled is to be on the light path and carry through our soul mission. So you shouldn’t feel ashamed for not having that. You should be proud about knowing the truth and working on your karma, when others don’t.

Q.Maybe I just took over feelings from other people?
A.That´s another possibility, since you´re psychically open. It will be helpful to build a shield around you, like the techniques I recommend in my article about psychic attack.

Q.When I think intensively about other people, I just start thinking their thoughts. Even "female" ones, like a mothers' grief over an unborn baby!
Or maybe it's just the sense of debt because my soul remembers that I owe to these people, that I owe to humanity and my personality interprets it as shame due to lack of success? I feel like I owe to literally everybody...
A.We all owe others from past and parallel lives. It’s usually due to many things, being psychically open, past life lost fragments and past life/social programming. But your demons increase the effect.

Q.What about family karma? Religions say that it is our duty to bear the karma of our lineage, our "dharma". Some modern healers say it is not always the case and the ancestors can gladly put all ther sh** on you, if you show yourself too helping. What do you think about it?
A.That’s not true, each person has their own karma. Unless of course there’s a family curse or if some of our ancestors actually were us in our past lives.

Q.What do you think about human ego/our personality? Quite frankly, my thoughts are just thoughts of people I grew up with, nothing more. I am a bit my uncle, my dad, my mom, and other role models. There is nothing unique or original about my personality except that it is a unique compilation of social roles and mental constructs from people I used to interact with or still do. Is this "construct" that you call the "self", like the selves which get lost and must be brought to the light? But they cannot be the real souls, right?
A.No, lost selves are our souls that didn’t make it to the Light. The self or ego is our personality, all the things you mentioned that shaped us while incarnated. But we don´t have to adopt our family´s or society´s opinions or values. I always had my own thoughts and would go against social norms or agree with a minority and within that minority with another minority, and so on and so forth, thereby not belonging anywhere. That’s what our guides actually want us to do. They want us to detach ourselves from social norms and rules and develop our own sense of what is right and wrong, by tuning into our soul and spirit guide, thereby discovering the truth.

Q.How is it that nephs don't show up physically? As far as I know I've only seen them astrally or inside human bodies but not in neph bodies. I guess they don't show their real face and they can shapeshift.
A.When the Olympians and later on Alexander the Great sent them back to Agartha God told them to let 10% of them out on Earth, but they had to be hidden, far from human communities. Most of them were killed by the Romans and other soldiers. Darks wanted humans to forget ancient history that involved monsters and dragons and relegate them to legend or fantasy. If nothing supernatural existed, neither did God. This way humanity would become atheist and darkness would have its final victory.

Q.There is one question about El gods that came up the other day when I was talking about this subject with my friends. If the sexual union between angels and humans was dark and gave birth to nephilim how is it that Light semigods like Heracles, Perseus, etc were born? As far as I know the Greek semigods were the sons of a human and an El god.
A.Because God decided to send light souls into those bodies. Humanity had suffered so much at the mercy of the nephilim that it had gained the right to have a light superspecies on Earth to defend it.


Q.A psychic told me a year ago that this was my fifth incarnation on Earth. (This is also somehow “proven” by astrology.) Therefore I feel like a teenager, having an insatiable drive for new experiences and I constantly change my mind, tending to evade responsibility. Does this make any sense? I mean my own incarnation and not that of my red parallel lives.
A.Most people have relatively few lives, as we tend to lose our soul to darkness after only a couple of lives... I i.e. only had one life as a human before this one, but I did have one as a flower and one as a cat before becoming a human. So these traits of yours don’t depend on having had few past lives, especially as our light and red parallels’ past lives become ours too.. Their experiences merge with ours at a soul level. The bottom line is that although we are new souls, we’re actually old ones. Disliking responsibility is normal, especially if one has a very high mission. Moreover, every soul has its own innate traits.
Q.I was a sorcerer and had dozens of dark lives. You also wrote that I face several issues because my red parallels did this or that bad thing and I share karma with them because we have a common oversoul/higher self who created us.
But if I were karma-free they could not throw their karma at me, am I right? I mean, I do have my personal karmic debts which I need to pay back and this is why these red parallels are attached to me and that is why we share common karma, am I right?
A.The answer is no, we come here even if our own karma is clean. We come to counteract the damage our parallels have done or are doing, but we usually fail because we don't know the truth and the countless traps that darks set out for us. By paying their karma we also help their victims, who get a break from demonic attacks. The current karma system is dark, designed by darks. According to God’s karma laws each soul reaps what they sow, not their parallels. But under dark karma rule, reds get away with paying any karma, if they’re high enough on the dark scale.
Q.For instance, I asked you why I have obsessive-compulsive thoughts and you told me that this is because a red parallel of mine tortured people mentally in the Montauk project in the first half of the 20th century. But what is my own responsibility? What did I – and not the red parallel of mine – do?
A.None and nothing, your current soul is balancing his karma by having his demon punish you for his deal rather than him. He’s too high to be paying any consequences…
Q.You seem not to make difference between the person and his/her red parallel lives. But isn’t personal responsibility something different than the shared responsibility of a group of group of red parallels?
A.There is, but as I said, the karma that is valid here is dark, made by darks. This means that light parallels suffer so that red parallels won't use up more light energy that their higher self has. It would be unfair for the higher self to be depleted and absorbed by darkness just because they worked hard and generated a daughter soul who messed up like that.
Q.Some days, I wanted to meet my cousin who you said is my karmic red, and however, fully blocked now. When I was about to meet him I sensed dark energy overflowing me and my environment and how the colors of the environment I perceived became grayish. I also felt like this energy was around my head and it imposed its will on me. I was in the train and I decided not to get out at a certain station because I felt that this was not my will but it was projected into my mind by this energy (demon?). Immediately, after this decision I felt aggression in the environment (only on the energetic level). The darkness around me became very mad because I resisted its “order”. I felt like I entered another “line of life”. By this I mean an intense feeling of change (whether good or bad) for a few days after which changes in the material world occur.
I also had an inner picture of my cousin looking like a red demon with red eyed hating me and being very mad. He stood in a place full of red flames.
Can you please explain this experience to me?
Is this dark energy/demons sent at me by my cousin?
Or is it just his (unconscious) hatred towards me?
Is my cousin a demon or is it just how reds (including me) look like and act? Having an angry soul, looking like red devils and sending dark energy at their victims, turning their lives into grayish colorless hell?
A.Yes, more or less. Reds have inverted DNA and are basically blocked from communicating with God, so we can call them incarnated demons, according to their level. Low level reds are dark souls and this is how they act whether they want it or not. They belong to higher demons, so yes, those demon guides fill them with dark energy that they unknowingly send to people. Hatred is dark energy. When you don’t act as you’re ordered they get back at you… But they don’t have the right to send another demon at you if you don’t make any deal, much less when you resist making one. Then they’ll torture you themselves.
Q.Shortly before that I witnessed a mother duck trying to escape a raven who was after its four baby ducklings. So the duck family ran into the subway. There they were almost cut in half by the train arriving at that moment. They all survived because they were very small. After that the ducks ran back to the street where the raven attacked them, stealing one of the ducklings and flying away.
I sense that I had to witness that for a reason but I cannot figure out why. I am not a father and I do not have kids. I have two siblings and not three. Maybe, I was warned that I would have an inevitable situation in which something of mine would die anyways no matter how hard I try to protect it… Or maybe, demons made me witness this situation to confuse me…
I feel that this experience is linked to my cousin, for sure.
Can you please explain this situation to me?
A.I would say that this is a sign, definitely not an omen about the future. The Light sends signs for us to decipher, find out the truth and make the right decisions. So the duckling sacrificed itself for its siblings, although they all tried to avoid that fate. They were given a second chance by escaping the subway wheels. And that’s when the duckling saw there was no way out and offered itself to the enemy. Of course it was its mission, to stop a dangerous parallel, help a human and also for a higher cause, as well as to reincarnate as a human. I think it was your cousin’s light parallel who sacrificed its life to save you from his attacks and make up for his attacks to you. I always get so emotional when animals die for us, it moves me to tears…
Q.As a red, I was living in Hell and then incarnated with a help of a demon after having made a deal with it… But where did I plan my current life including its positive aspects? In the books on reincarnation it is said that you always plan a future life in Heaven…
A.Reincarnation books don’t tell you about reds and demons, because that’s secret knowledge and spirit guides don’t have the right to reveal it to just anybody. Reds don’t plan their lives because they belong to their demons. Their demons decide things for them, unless they ask for something specific. They don’t always get it of course… That said, reds also get a guardian angel and have breaks that can help them cleanse themselves. Positive aspects in their lives can either be gifts from their demon, an opportunity from the Light, the result of a deal or it might mean that their demon is taking a rest.
Q. I looked through some of our mail exchanges, and read that I had removed the demon that was weakening me, and could eventually lead me to my death. That was in August last year. At the same time, a stalling deal I had made was broken.
But still, little has changed, nothing gets done.
A.Yes, but you haven't done all the rituals, not even the ones for the souls you sacrificed in your past lives.  Their demons are very powerful ... And they can mimic the same symptoms. Demons usually do so, to make us think nothing has changed and give up.
Q.Is it so that symptoms linger over time, even if one has removed the demon and the deal? Or have new ones come in? Have I made deals again?
A.You don't have to have made any more deals. After all, we all have hundreds and thousands of deals from past lives, the lives being tackled in the Armageddon, which created immortal red parallels whose level is infinite… Symptoms do tend to linger over time, but that’s because other demons we already had take over the previous ones’ tasks.
Q.Another thing I've also been thinking about. You told me I might have died last year, had it not been for the money I gave to God. I also had the feeling that one night I was almost dying / getting out of my body, so that was a strong confirmation.
A.Yes, we always get signs that confirm channeled material or that help us avoid damages.
Q.Now the question is, is the money sacrifice still valid, or has it been used up, (if you can say so)? So I wonder if I can still die because of my inertia, or if this is abolished for the future.
A.We always run the risk of dying, especially now in the Armageddon and if you do nothing about it, the odds get higher ...

Subjects: Shame, social programming, family karma, ego, Nephilim, new/old souls, dark karma, attacks by reds, omens and signs.

Läs mer...
 
Preguntas y respuestas metafísicas 1
There are no translations available.

Temas: Limpieza kármica, Armagedón, Samael, acuerdos

P. Koalani, el ritual que me enviaste no me hace sentido. ¿Cómo mato a un ET? Por oscuro que sea, por mis principios necesito entregar esa responsabilidad a Dios, al Arcángel Miguel y a mi ángel guardián. A un guía espiritual, pues ellos son varios, muchos. A lo mejor ese ritual es para nosotros culturalmente distinto a nuestras creencias.
R. Matar a un demonio o ET es matar su energía oscura, es decir liberarlo para que vaya a la Luz. Ésa no es la misión de los ángeles, sino la nuestra. Ellos no tienen tal derecho, sólo el de asistirnos. Intenta dejar tus creencias de un lado para poder descubrir la verdad.
P.El ritual ¿cómo lo hago? ¿Meditación?  Si cierro los ojos veo imágenes distorsionadas, eso me ocurre, ETs amenazantes.
R. No hace falta visualizar, puedes leerlo pensando en que lo estás haciendo a nivel mental en ese momento.
P. En tu trabajo ¿no sacas a estos seres y los matas? O ¿sólo quitas los implantes? ¿Devuelves el campo áurico o los cuerpos sutiles a la persona? ¿Logras sanar?
R. Mi guía lleva a la Luz a los demonios kármicos y yo a los rojos kármicos. Yo también mato a los demonios de las maldiciones. El cliente mata a los demonios de sus acuerdos. Con la recuperación de alma se devuelve toda la energía perdida, pero para sanar de daños físicos hay que hacerse reiki o acupuntura después de la recuperación de alma, eso no es trabajo del guía.
P.¿Porqué no termina el Armagedón?... ¿Tienes una idea aproximada de cuánto tiempo más llevará en poderse terminar?... ¿Cómo fue que alguien como Samael (el diablo) se hizo paralelo de mi marido?...
R.No tengo una idea aproximada de cuándo terminará, pero vamos avanzando y espero que sea pronto. Si supiera por qué no termina ya habría terminado….Pero todavía quedan paralelos de Lilith y Samael y la masonería sigue con lo suyo. Viajan al pasado, lo cambian y mis colaboradores y yo nos encontramos con nuevos paralelos rojos…
Samael no se hizo paralelo de tu marido, tu marido ha sido siempre uno de los paralelos luminosos de Samael. Samael fue creado por unos ángeles con un ritual oscuro. Ellos no sabían que era oscuro, sólo quisieron cumplir la tarea que Dios les había encomendado, que era crear al ángel perfecto. Era una prueba, ya que un ser imperfecto no puede crear a un ser perfecto y debían haberse percatado de eso en vez de creer que podrían lograrlo. Samael era entonces defectivo, se rebeló y eligió existir fuera del dominio de Dios. Luego fueron creadas almas luminosas paralelas de Samael para equilibrar el daño ocasionado por Samael y al final contribuir a que fuera a la Luz. Pero muchas de esa almas fracasaron, se hicieron oscuras y así Samael obtuvo muchos paralelos que también eran Samael. Tu marido es una de las almas nuevas que todavía no se ha hecho roja.

P.¿Con pronto te refieres a que sea durante este año (2019) ?... O ¿puede llevar años?....
Si le digo lo de Samael no creo que lo vaya a tomar en serio, está sumamente desesperanzado, no cree nada ni en nadie... Me imagino que mi marido no es el único paralelo de Samael, me imagino que hay más personas que lo son, ¿es así?...
¿Qué es lo que mi marido debería hacer, lo correcto en este momento?... Te pregunto porque el pecado de Samael fue querer vivir fuera del dominio de Dios, entonces si se da por vencido ahora sería lo mismo de aquel entonces, ¿qué sería en este momento seguir en el dominio de Dios tanto para mi marido como para mí?...
R.Si, espero que sea este año, porque la suma de 2019 es doce, la cifra del cumplimiento divino. Entonces si no se lo toma en serio no tienes nada que perder, solo ganar. Si, todos tenemos a varios paralelos luminosos que ayudan. Deberíais seguir rompiendo vuestros acuerdos.
P.¿Siempre que un año suma 12 sucede o ha sucedido algo importante dentro de lo divino?...
R.No lo sé, tampoco puedo saber qué ocurrió en el pasado cuando la fecha sumaba 12. Pero es la primera vez que hay Armagedón astral y sería lo lógico, ya que nos aproximamos al final. Además, las profecías dicen que 12 serafim tienen que encarnarse primero para que llegue el Milenio de la Luz, y acaban de encarnarse.
P.¿Hay algo que pueda hacer mi hermana para que encuentre trabajo?...

R.Sí, romper sus acuerdos.

P.¿Y esos 12 serafim ya nacieron como humanos?... ¿Cómo los vamos a reconocer o cuál es el motivo por el que encarnaron?
R.No han nacido, sino que se han sustituido las almas de algunas personas y ahora esas personas tienen alma de seraf. Supongo que el motivo es poder ayudar más, ya que tienen más poder espiritual que los ángeles de jerarquías más bajas.
P. Mi trabajo es consejero en temas de energía, ¿cambiará algo en el Milenio de la Luz respecto a eso?
R.Durante el Milenio de la Luz ya no habrá electricidad, sino energía de la Luz, gratuita.
P.Como siempre debió haber sido..................., si habrá energía claro pero sin red de transmisión y sin costo claro que si conozco de eso.................., son unos bandidos los que nos manejan a su antojo, pero en fin somos parte de eso
R.En la antigúedad era así, antes de la destrucción de la Atlántida, en 9.600 a. d. C.
P.Dices que algunos de tus clientes que hicieron acuerdos graves, dejaron la limpieza o no la concluyeron o no hicieron los rituales más importantes murieron. ¿Y si es un acuerdo grave a qué se debe que no mueran todos?..
R.No lo sé, pero sospecho que cuando alguien tiene una misión muy importante no se muere. Pero eso de importante no lo podemos saber nosotros, sólo el Consejo. Por ejemplo, la misión de un cliente mío holandés era importante, ya que si hubiese seguido su trabajo de reikista, que era su misión, Holanda evitaría perder tierras en una catástrofe futura. Tal vez porque algo verdaderamente importante para el Consejo no es algo terrenal, sino espiritual. De todas formas, en una acción del Armagedón se descubrieron las minas astrales que se habían plantado alrededor de las costas de los Países Bajos y de EEUU y así no habrá inundación a mayor escala en esos países.
P.Koalani, me imagino que con el Milenio de La Luz no va a desaparecer la oscuridad, supongo que siempre ha existido y siempre existirá, digamos que ya no tendrá derechos en la Tierra pero operará en otros planetas y dimensiones?... O ¿qué sucederá con la oscuridad durante el Milenio de la Luz?
R.Desaparecerá por completo en todas partes y todas dimensiones. Y después de unos 1800 años volverá a ser creada. Sin embargo, es posible que parte de los oscuros crean una dimensión escondida en la Anticreación y se queden allí hasta que termine el Milenio de la Luz y vuelvan aquí después.

P.Y si por fin va a desaparecer ¿por qué volverá a ser creada?... ¿Quién la va a crear?... Y ¿por qué no se les impide crear esa dimensión secreta? No creo que nadie la quiera, al menos a mí no me interesa volver a tener nada que ver con la oscuridad, sólo con La Luz.
R.Porque el Armagedón físico debe ocurrir también en estos 5 universos en los que no ha ocurrido, éste y 4 más. Es para que todos los humanos en todas partes vean con sus ojos los acontecimientos. Y si no se les impide es porque ése es el plan divino, tal vez porque es necesario un Armagedón físico para que ninguna alma más elija la oscuridad.  La oscuridad la crearán los humanos con sus acuerdos, como hicieron la primera vez.

P.¿Éste el el primer universo donde ocurre el Armagedón astral?... Una vez terminado aquí ¿seguirá en los demás universos?...

R.No, en todos los universos ocurre al mismo tiempo, salvo en los del acuerdo global. En 5 universos está ocurriendo a nivel astral y en los otros a nivel físico. Pero los universos del acuerdo global con los ETs son también numerosos y en ellos todavia no ha empezado el Armagedón.

P.Si ya se sabe que los humanos pueden crearla de nuevo con sus acuerdo ¿no hay manera de evitarse?...

R.No, porque Dios es libre albedrío, deja a todos los seres hacer lo que desean. Sólo viendo las consecuencias de nuestras elecciones aceptamos que nos equivocamos y queremos cambiar.

P.Me parece muy tonto dejar que vuelva a ocurrir... Pero según recuerdo comentaste que La Luz y la oscuridad se ponen de acuerdo, que ambas fueron creadas al mismo tiempo, no que la hubieran creado los humanos con sus acuerdos, ¿no era así?...

R.No, yo sólo me referí al hecho de que Dios acepta lo que desean sus creaciones –luminosas u oscuras- y por eso no interfiere. La oscuridad fue creada al mismo tiempo que la Luz, pero no por Dios, sino por los ángeles caídos y los humanos que pidieron ir al principio de la Creación, combatir a Dios e incluso destruir lo que construiría.

P.Si vivimos 1800 años en La Luz ¿eso no ayuda a evitar volver a caer en acuerdos y cosas oscuras?...

R.Parece que no, viviremos mil años en la Luz y a partir de entonces la oscuridad empezará a ganar terreno más y más hasta su culminación en el Armagedón físico, después de unos 800 años más, en 1866.

P.Yo no quiero volver a hacer un acuerdo ni caer en algo oscuro jamás, así como yo supongo que habrá muchas personas ¿eso no basta?...

R.Es que tú sabes la verdad. Cuando no se sabe la verdad, lo más fácil del mundo es ser engañado y hacer acuerdos con los oscuros.

P.¿Qué hace que alguien como Samael, que fue creado luminosamente, haya decidido alejarse De Dios y que alguien como San Miguel que también fue creado luminoso jamás se aleje De Dios?... ¿Por qué no podemos permanecer firmes en La Luz como San Miguel, Jesucristo, etc?...

R.Samael no fue creado luminosamente, sino por el error de unos ángeles que hicieron un ritual intermezclando su esencia (algo como coito espiritual). El resultado de eso fue Samael, o sea que era inevitable que cayera. Jesucristo es un caso aparte, ya que el hijo de Dios. San Miguel tiene muchos paralelos que han hecho acuerdos. Eso dicho,  no puedo contestar a esta pregunta, no lo sé, pero supongo que es la naturaleza de cada alma, es decir el conjunto de debilidades, habilidades y otros rasgos que según los acontecimientos hace que hagan ciertos pactos.

P.O sea que ¿hay quienes jamás se arrepentirán de estar del lado de la oscuridad y siempre lucharán por ganar terreno?... Me imagino que aunque combatan a Dios nunca le podrán ganar, ¿es así, a Dios nadie le gana?...

R.Así es, a Dios nada ni nadie le puede ganar. La gran mayoría de los oscuros son de un nivel muy alto, por encima del -30 y llegan hasta niveles infinitos y por allá de lo infinito (algo que nosotros no podemos entender). Ellos jamás se arrepienten, por eso se les mata en el Armagedón, llevando a sus almas a la Luz a la fuerza, cuando nos atacan. Allí se dan cuenta del daño que han causado y se arrepienten. Los oscuros no están en contacto con Dios, su Luz y gracia. Es que sin la gracia de Dios, que existe en la Luz, no pueden arrepentirse.

P.Si yo decido conocer la verdad y no volver a ser parte de la oscuridad ni hacer acuerdos, ¿puedo evitar volver a caer en el mismo círculo vicioso de La Luz y la oscuridad?... Es decir, ¿evitar ser parte del Armagedón de 1866?... ¿Habrá manera de dar a conocer la verdad y evitar que suceda ese Armagedón?...

R.Si tú en esta vida no mueres con un acuerdo o lo rompes al morir, no volverás a encarnar, así que no estarás en el Armagedón físico. Pero tus paralelos sí, ellos seguirán encarnándose. Y no, que yo sepa el plan de Dios no cambia. El mundo físico no forma parte del plan divino, ha de ser abolido y eso ocurrirá después del Armagedón físico. O si no es abolido tendrá otro aspecto. La vida real está en la Luz.

P.¿Hay planetas que son completamente luminosos y ya no caen en las trampas de la oscuridad?... Si es así yo quiero vivir ahí, ya no quiero ser parte de los engañados.

R.Sí, los hay. Pero tu misión es aquí ahora. No tienes el derecho de decidir ahora dónde vivirás después de esta vida. Si tienes alguna misión futura en un planeta eso se decidirá cuando estés en la Luz.

P.Si San Miguel tiene paralelos que han hecho acuerdos ¿tiene menos fuerza espiritual o está en riesgo de hacer acuerdos? Si es así ¿es confiable seguirle rezando y pidiendo ayuda?...

R.No corre tal riesgo porque está en la Luz, sabe la verdad. Sus paralelos humanos luminosos sí que corren ese riesgo, ya que no conocen la verdad. Los ángeles que cometieron  errores aun estando en la Luz y conociendo la verdad lo hicieron porque estaban vinculados a un ángel defectuoso, por error de su Creador, el primer elohim.

P. Y ¿cómo hacerle para que los paralelos de uno dejen también de estar encarnando?...

R.Para dejar de encarnarse cada uno de los paralelos tiene que limpiarse, llegar al nivel 10 y morir sin pacto, o romperlo luego. Pero puedes pedir que se les limpie a vuestros paralelos y eso los ayudará a no hacer acuerdos, o hacer menos. Sin embargo ellos tendrán la última palabra en cuanto a acuerdos….

P.¿Cómo es que San Miguel tiene paralelos?... Según entiendo los paralelos surgen para apoyar a un alma que se aleja de La Luz, sin embargo San Miguel siempre ha estado en La Luz, ¿porque tiene paralelos?...

R.No surgen paralelos sólo para apoyar a los que se han vuelto oscuros, todas las almas tienen paralelos. Como tú has obtenido almas hijas gracias a tu trabajo espiritual, lo mismo ha hecho el yo superior de San Miguel. Esas almas hijas son paralelas entre sí.

P.¿Se puede cambiar de alma gemela?... Te pregunto porque hay momentos en los que me siento tan decepcionada de mi alma gemela, que ya no me imagino teniendo una relación de pareja con él, quisiera que no fuera mi alma gemela, mi interés es lograr que siga luchando hasta que termine el Armagedón pero han sido tantos los golpes, su desamor, la indiferencia, las hostilidades, que aunque piense que no era él ya no es suficiente, porque si él no tuviera una personalidad tan rebelde, testaruda y vanidosa yo no habría sufrido tantos golpes de su parte, pero me siento culpable de tener otra pareja porque se supone que él es mi alma gemela, pero ya estoy muy cansada.... ¿Estoy condenada a que siempre sea él mi alma gemela?... Si es así está mal que prefiera otra pareja diferente a él?...
R.No lo sé, pero si que se puede pedir no tener ninguna conexión con ella. Pero eso Dios lo hace sólo si el alma gemela es peligrosa para la persona que lo pide. Siento mucho todo eso, te comprendo. Pero la pareja terrestre no tiene por qué ser el alma gemela, puede ser cualquier otra alma. Y el alma gemela puede ser un pariente, amigo, etc. Pídele a Dios que te quite esa tristeza y desilusión. También puedes conocer a un paralelo de tu marido que sea un poco diferente y no tenga tantos ataques que le hagan portarse tan mal,
P. ¿Son de las cosas que también se van a quitar cuando acabe el armagedon, es decir, las enfermedades?...

R.Sí, poco a poco.

P.Yo ahora después de 13 años estoy muy incómodo en el trabajo, necesito cambiar de aires pero no tengo la cosas claras, por eso necesito saber si es rojo donde trabajo o luminoso.

R.Sí, hay que saberlo. Pero ahora con el Armagedón han cambiado las reglas y un rojo puede hacerse luminoso más fácilmente y por primera vez los luminosos se hacen rojos en esta vida, si hacen un acuerdo grave.
P.Lo que me pasó, ¿yo lo elegí ?
R.Tu alma, sí. Cuando dormimos vamos a la Luz y decidimos sobre el karma que equilibraremos para bloquear lo máximo posible la actividad oscura de nuestros paralelos rojos y los ataques de los rojos kármicos.

Temas: Limpieza kármica, Armagedón, Samael, acuerdos, el Milenio de la Luz.

Läs mer...
 
Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 2
There are no translations available.

Θέματα: Καρμικός καθαρισμός, εναλλακτικές θεραπείες, Ελ, Πολέμαρχος του Θεού.

Läs mer...
 
Metaphysical Questions and Answers 2
There are no translations available.

Subjects: Saint Germain, the Violet Flame, praying, testing demons, becoming unattached, hypnotherapy, karma.

Läs mer...
 
Μεταφυσικές ερωτήσεις κι΄απαντήσεις 1
There are no translations available.

 

Καλοσωρίζω παλιούς και νέους συνδρομητές!
Αυτό είναι το πρώτο από πολλά μελλοντικά άρθρα με ερωτήσεις πελατών κα απαντήσεις δικές μου.
Το επόμενο άρθρο στα ελληνικά θα δημοσιευτεί σε δύο μήνες αντί για 3.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Θέματα: Γλώσσες, σκοτεινή ηγεμονία, νεοεποχίτικες θεραπείες, προσευχή, προβλέψεις και Αρμαγεδδώνας.

Ε.Απορίες που έχω... Η μία είναι για τη σκοτεινή ενέργεια στις γλώσσες, δηλαδή όσο πιο μεγάλο το ποσοστό τι πρόβλημα υπάρχει; Μάς κάνει κακό να την μιλάμε ή να την ακούμε;
Α.Ναι, μάς κρατάει σε χαμηλή δόνηση. Ή μάς παίρνει ενέργεια, ενώ της ανεβάζουμε τη δόνηση (αν είμαστε φωτεινοί).

Ε.Η άλλη είναι μια «παιδική» ερώτηση αλλά εύλογη : Και πες ότι κάνω συμφωνία και περνάω καλύτερα σε αυτή τη ζωή... Μού παίρνουν την ψυχή και μετά τι; Έρχομαι συνέχεια πίσω ως δαίμονας, κόκκινος κλπ. και σπέρνω το κακό; Για πάντα; Κάνω κακό και χωρίς να είμαι σε σώμα, από την άλλη διάσταση; Ή βασανίζομαι σε κάτι σαν «κόλαση» για πάντα;
Α.Εξαρτάται απ΄ την οντότητα με την οποία θα γίνει η συμφωνία. Αν είναι εξωγήινος η ψυχή σου θα σκλαβωθεί για 50 χρόνια μετά από τα οποία θα γίνει σαν ρομπότ, θα βάζει εμφυτεύματα και θα κλέβει ψυχές.  Αν είναι δαίμονας θα ξαναγεννηθείς κόκκινη και θα είσαι όργανό του. Αν πάλι η συμφωνία γίνει με νεφελίμ θα πάς στα Τάρταρα όπου θα΄σαι σκλάβος τους. Και ναι, σε όλες τις περιπτώσεις, και σε άυλη κατάσταση, θα κάνεις κακό, γιατί αν δεν το κάνεις θα υποφέρεις. Αν δεν βρεθεί κάποιος εξορκιστής να σε πάει στο Φως θα είναι για χιλιετίες, όχι για πάντα. Τώρα όλες οι σκοτεινές ψυχές πάνε στο Φως στις μάχες του αστρικού Αρμαγεδδώνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ψυχές που έγιναν σκοτεινές μέχρι και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, σύμφωνα με το γήινο ημερολόγιο. Όμως εκτός μάτριξ δεν υπάρχει χρόνος και όλες οι χρονικές στιγμές είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή.
Ε.Αυτό για τις γλώσσες, συμβαίνει όταν τις μιλάμε ή ακόμα και αν τις ακούμε μόνο; Χαζή ερωτηση, αλλά για να σιγουρευτώ.... Το -15 σημαίνει λιγότερο σκοτεινή απο το -90, έτσι; Δεν υπάρχει  +......; Επειδή στη Γη γίνονταν πάντα σκοτεινές πράξεις;
Α.Και όταν τις ακούμε. Ναι, το 15% σκοτεινή ενέργεια σημαίνει 85% φωτεινή. Το 90% σκοτεινή σημαίνει 10% φωτεινή. Όλα τα ποσοστά είναι συν, δεν υπάρχει πλην, είναι απλά η παύλα της απάντησης. Αν και υπήρξαν και υπάρχουν και φωτεινές ενέργειες και τελετές στη Γη, η πλειοψηφεία ήταν σκοτεινές.
Ε.Και  όταν αυτοκτονείς, είπαμε, παίρνει την ψυχή δαίμονας και ξαναγεννιέσαι κόκκινος; Όσοι ασχολούνται με ύπνωση και μετενσάρκωση λένε γυρνάς και περνάς χειρότερα γιατί δεν εκτέλεσες την αποστολή σου.... Αλλά αυτό δεν μού ακούγεται να είναι το ίδιο..

Α.Ναι, ξαναγεννιέσαι κοκκινος. Αυτοί που ασχολούνται με τη ύπνωση δεν ξέρουν για τους κόκκινους, αλλά ισχύει οτι όταν είσαι κόκκινος περνάς χειρότερα, εφ΄ όσον δεν κάνεις κακό. Και είσαι σ’αυτή την κατάσταση επειδή στην προηγούμενη ζωή δεν εκτέλεσες την αποστολή σου, αφού έκανες συμφωνία. Άρα έχουν δίκυο κατά κάποιο τρόπο, απλά δεν ξέρουν τους βαθύτερους λόγους.
Ε. Και ....μπορεί να ακουστεί ότι λέω τα ίδια, αλλά ΔΕΝ μού φαίνεται λογικό το ότι οι φωτεινοί ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επέμβουν, να μάς βοηθάνε ... Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει συμφωνία μεταξύ τους, που δίνει περισσότερη δύναμη στο σκοτάδι, αφού  αυτό επικρατεί κυρίως... Μόνο κακό γίνεται και όλοι μαρτυράνε συνέχεια. Επίσης, είναι ΟΛΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ από σκοτεινούς, ώστε ΟΛΟΙ χωρίς να το καταλαβαίνουν να κάνουν συμφωνίες συνέχεια.... Πού να φανταστεί ένας άνθρωπος ότι είναι σκοτεινή συμφωνία ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ακόμα και να κάνει μια θεραπεία;;; (Τι φταίει αν είναι κόκκινος ο γιατρός ή όποιος τον βοηθάει;)
Εμένα κατι  δε μού κολλάει ΚΑΘΟΛΟΥ σε όλα αυτά....ΟΛΑ είναι έτσι ώστε να ΜΗΝ  μπορούμε να ξεφύγουμε... Άρα δεν υπάρχει μάχη για την ψυχή γιατί είναι έτσι φτιαγμένα όλα που είναι ήδη χαμένη... Και  γιατί ο Θεός είναι πιο αδύναμος από τους σκοτεινούς και δεν τελειώνει  όλο αυτό το πανηγύρι ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩ;
Ξέρω ότι ακούγομαι απλοϊκή, αλλά όλο αυτό  δεν κολλάει κάπου...

Α.Όντως είναι όλα φτιαγμένα από τους σκοτεινούς εδώ κάτω, αφού είναι δικός τους αυτός ο κόσμος. Και εννοείται ότι τον φτιάξανε έτσι ώστε να μην μπορούμε να ξεφύγουμε αλλά να είμαστε καταδικασμένοι να χάσουμε την ψυχή μας. Λίγοι τα καταφέρνουν και πάνε στο Φως, και πολύ λιγότεροι ολοκληρώνουν τον κύκλο ενσαρκώσεών τους. Με άλλα λόγια δεν είναι αδύνατον.
Ο Θεός όμως όχι μόνο δεν είναι πιο αδύναμος αλλά απείρως πιο δυνατός. Απλά δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει στο φυσικό επίπεδο, αφού ανήκει στους σκοτεινούς. Αυτοί το έφτιαξαν με τα δικαιώματα που τούς δώσαμε με τις συμφωνιες μας μαζί τους, τις συμφωνίες των παράλληλών μας ανά τους αιώνες. Και ναι, οι σκοτεινοί και οι φωτεινοί κάνουν συμφωνίες στο Συμβούλιο, ώστε η ζημιά των σκοτεινών να περιορίζεται όσο γίνεται περισσότερο και οι φωτεινοί να έχουν ένα τρόπο να τα καταφέρουν. Ο Θεός όμως δεν μένει εκεί, ο αστρικός Αρμαγεδδώνας που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια γίνεται γι αυτό το σκοπό, ώστε όλες οι ψυχές που χάθηκαν να σωθούν και η ανθρωπότητα να έχει μια ανάπαυλα, τη χιλιετία του Φωτός.

E.Μήπως θα μπορούσες να ξαναρωτήσεις αν μετά τον καθαρισμό μου θα μπορώ να γίνω τελείως καλά κάνοντας και κάποιες συνεδρίες βελονισμού; Θα φύγει ο πόνος εντελώς ή είμαι καταδικασμένος να μείνω για την υπόλοιπη ζωή μου μ’αυτόν τον πόνο; Αν κάνω τις συνεδρίες πριν τελειώσει ο καθαρισμός δεν έχει νόημα γιατί η σκια και τα μάγια με επηρεάζουν ακόμα, έτσι δεν είναι; Τώρα κάνω κάποιες συνεδρίες χειροπρακτικής απλά για να ανακουφίζω τα συμπτώματα αλλα πονάω ακόμα.... Ο πόνος είναι λόγω σκιας και απ'τα μάγια; Ή τώρα πια δεν με επηρεάζουν καθ'ότι η ζημιά έγινε απ'το 2014  και απλά ο πόνος έχει μείνει στο σώμα;
Α.Το μέλλον δεν έχουν δικαίωμα να το πουν οι φωτεινοί οδηγοί, αλλά σού είπα ήδη ότι αν τελειώσεις τον καθαρισμό και δεν κάνεις άλλη συμφωνία, θα φύγει ο πόνος, με μερικές συμπληρωματικές συνεδρίες βελονισμού. Μπορείς να κάνεις και τώρα βελονισμό, αλλά θα χρειαστεί και μετά την ανάκτηση ψυχής. Κι΄αυτό ισχύει για τις περισσότερες περιπτώσεις.
Ναι, φυσικά και σε επηρεάζει η σκια και οι άλλες οντότητες. Τα μάγια επηρεάζουν μέχρι το θάνατο, δε φεύγουν από μόνα τους χωρίς καρμικό καθαρισμό... Κι΄αν φύγουν με τη βοήθεια της θρησκείας, μπορούν να ξαναγίνουν, αφού έτσι δεν εξαλείφεται ο καρμικός παράγοντας.
Προφανώς είναι η δοκιμασία σου, για το αν θα έχεις υπομονή και εμπιστοσύνη στον Θεο μέχρι να τελειώσει ο καθαρισμός ή όχι... Πολλοί δεν έχουν και τρέχουν σε σκοτεινές θεραπείες, που έχουν άμεσα αλλά πρόσκαιρα αποτελέσματα και τίμημα την ψυχή.
Ε.Καταλαβαίνω... Απλά νόμιζα ότι μπορούν να προβλέψουν το μέλλον εν μέρει, καθότι ο οδηγός σου είχε δώσει ήδη μια απάντηση.

Α.Όταν οι οδηγοί λένε κάτι για το μέλλον είναι ένας υπολογισμός βάσει της σημερινής κατάστασης, δεν πάνε στο μέλλον για να δουν τι θα γίνει. Αν αλλάξουν οι παράγοντες, αλλάζει κι’ αυτό που θα γίνει. Και όταν κάποιος ξαναρωτάει το ίδιο μετά από τόσο λίγο διάστημα (δύο εβδομάδες) είναι σαν να αμφιβάλλει για τον λόγο των οδηγών, εξ’ ου και του Θεού, οπότε είναι έλλειψη σεβασμού, γι’ αυτό και εγώ λέω ότι δεν προβλέπουν το μέλλον. Αλλιώς κάποιοι το δένουν, κάνουν ένα σωρό συμφωνίες στην πορεία και μετά μου ζητάνε και τα ρέστα. Και φυσικά εσύ δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά πρέπει ούτως ή άλλως να το ξέρεις αυτό με τις προβλέψεις. Και το λέω για όσους διαβάζουν αυτές τις γραμμές, όσα μέντιουμ λένε το μέλλον και όχι σε στυλ καθοδήγησης, παίρνουν την πληροφόρηση από δαίμονα, κι΄ ας μην το ξέρουν. Ο πελάτης πιστεύει την πρόβλεψη, άρα κάνει συμφωνία με το δαίμονα, κι΄ο δαίμονας πραγματοποιεί το γεγονός, όσο αρνητικό κι΄ αν είναι (ενώ δε θα γινόταν αν ο πελάτης δεν είχε πάει στο μέντιουμ).

Ε.Διαβάζοντας τη μεταφυσική σου στήλη συνειδητοποιώ πόσο απροστάτευτοι είμαστε.. Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, νομίζουμε ότι ζούμε τη ζωή μας, κλπ...

Α.Κι΄όμως, αν ζητήσουμε από τον Θεό να μάθουμε την αλήθεια και να έχουμε προστασία ώστε να πραγματοποιήσουμε την αποστολή μας θα τα καταφέρουμε.

Ε.Όπως σού είπα η αφορμή για το ταξίδι της αφύπνισης-αυτογνωσίας ξεκίνησε με τη γέννηση του πρώτου παιδιού μου (γεννήθηκε με σοβαρή αναπηρία).

Α.Όσοι γεννιούνται με κάποια αναπηρία έχουν πολύ επικίνδυνο παράλληλο, και αυτός είναι ένας μόνιμος τρόπος να μειώνουν κάπως τη ζημιά που κάνει. Μπλόκαρέ τον με την προσευχή.

Ε.Αναζητώντας απαντήσεις πέρασα από διάφορα... Έκανα τάμα στην Τήνο...

Α.Όπως γράφω στο άρθρο με τη λίστα συμφωνιών, τα τάματα είναι σοβαρές συμφωνίες.

Ε.Γνώρισα τους μάρτυρες του Ιεχωβά, κ.α.

Α.Πρόκειται για σκοτεινή αίρεση, κι΄ αυτοί έχουν σοβαρή συμφωνία.

Ε.Ώσπου το 2010 μπήκε στη ζωή μου η γιόγκα κουνταλίνι.

Α.Κι΄ άλλη σοβαρή συμφωνία...

Ε.Και ο εναλλακτικός χώρος-ενεργειακές θεραπείες... Πήρα τους 2 βαθμούς ρέικι.

Α.Μόνο το ρέικι Ουσούι είναι φωτεινό. Όλα τα άλλα είναι σκοτεινά, όπως το λεγόμενο αγγελικό ρέικι, που είναι από σκοτεινούς εξωγήινους. Επίσης παίζει ρόλο ο καθηγητής, αν είναι κόκκινος ή φωτεινός κι΄αν έχει συμφωνία ή όχι.

Ε.Έκανα συνεδρίες με διάμεσα, όπου έμαθα ότι με την κόρη μου έκανα πνευματική συμφωνία και ότι όσο εγώ προχωρώ στο μονοπάτι της αφύπνισης τόσο θα καλυτερεύει εκείνη...

Α.Αυτά δεν υπάρχουν. Οι συμφωνίες είναι με δαίμονες, άρα ήταν σκοτεινή η δουλειά αυτών των διάμεσων. Το αν εσύ είσαι στο σωστό μονοπάτι αφορά μόνο τη δική σου εξέλιξη, όχι της κόρης σου. Κι΄η εξέλιξη δεν είναι αφύπνιση. Αφύπνιση είναι απλά να μάθεις την αλήθεια. Αλλά οι σκοτεινοί εξωγήινοι (κι΄εξ ου και οι εναλλακτικοί)   ονομάζουν την πορεία προς τη δική τους διδασκαλία αφύπνιση...

Ε.Επιτέλους βρήκα μια απάντηση που μιλούσε μέσα μου... Μπορούσα να δεχτώ ότι εγώ έκανα το συμβόλαιο της ενσάρκωσής μου και δεν είμαι έρμαιο των ορέξεων κάποιου θεού! ..

Α.Δεν κάνουμε μόνοι μας το σχέδιο της επερχόμενης ζωής μας, αλλά μαζί με τον οδηγό μας και τις άλλες εμπλεκόμενες ψυχές που θα συναντήσουμε. Και είναι πάντα και με τον αληθινό Θεό. Αλλά φυσικά οι νεοεποχίτικες διδασκαλίες τα λένε έτσι ώστε να σε κάνουν να αισθάνεσαι ελεύθερος, ειδικά αν έχεις μπουχτίσει με τις θρησκείες. Δεν είναι όμως τίποτα άλλο παρά κενά λόγια, κολακείες και παραπλάνηση.


Ε. Ήταν η πρώτη φορά που με ανακούφιζε κάτι... Ένιωθα οτι βρήκα την αλήθεια... Η ζωή μου καλυτέρευε, ήταν πάλι υποφερτή και -γιατί όχι- ωραία... Η ζωή μου άλλαξε δραματικά το 2013... Πέθανε ο πατέρας μου, χώρισα…

Α.Ήρθε δηλαδή το πρώτο τίμημα των συμφωνιών. Και ένα σημάδι για να καταλάβεις ότι κάτι δε στέκει σ΄αυτά που σου είπαν. Ο πατέρας σου μάλλον θυσιάστηκε για σένα, για να μάθεις την αλήθεια.

Ε.Και μπήκε στη ζωή μου ο δεύτερος σύζυγος και αποκτήσαμε τον γιο μας. Όλα καλά ως εδώ... Μετά διάβασα τη στήλη σου, μιλήσαμε και φτάσαμε στο τώρα... Είμαι τόσο σίγουρη για το καλό της γιόγκα, κλπ.

Α.Όλοι είναι σίγουροι για αυτές τις σκοτεινές εναλλακτιές πρακτικές, αυτή είναι άλλωστε η δράση τους, να μην υποπτεύεται κανείς τίποτα, να μη θέλει κανείς καν να ρωτήσει αν είναι σκοτεινές και να θυμώνει όταν τού λένε κάτι τέτοιο. Οι εξωγήινοι βάζουν εμφυτεύματα και στέλνουν όμορφα συναισθήματα που έχουν κλέψει από άλλους ανθρώπους, ώστε να νομίζει κανείς ότι η θεραπεία δουλεύει. Φυσικά το τίμημα είναι η ψυχή μας.

Ε.Αλλα η επαφή μας με κλόνησε... Λες πάλι να πιάστηκα κορόιδο; Νιώθω ότι δεν ξέρω τίποτα, όλα ανατρέπονται..

Α.Αυτό συμβαίνει όταν ανακαλύπτει κανείς την αλήθεια. Αναγκάζεται να ξεμάθει σχεδόν τα πάντα ώστε να αρχίσει να μαθαίνει τι ισχύει τελικά. Μεγαλώνουμε με ένα κάρρο ψέμματα και παραπληροφόρηση.

Ε.Πώς θα βεβαιωθώ τι είναι αλήθεια και τι όχι; Πώς θα πεισθώ οτι τα λεγόμενά σου ισχύουν; Πώς ξέρεις ότι κι΄ εσύ δεν έπεσες σε πλάνη; Υπάρχει τελικά τρόπος να μάθουμε την αλήθεια και πώς;

Α.Είναι απλό, θα βάλεις στην καθημερινή προσευχή σου να σε βοηθήσει ο Θεός να μάθεις την αληθεια και να σού στείλει σημάδια και βοήθεια για να καταλάβεις ποια είναι τα φωτεινά σημάδια (γιατί οι εξωγήινοι θα σού στείλουν δικά τους σημάδια).
Εγώ δεν είμαι μέντιουμ ώστε να βλέπω άυλες οντότητες ή να αισθάνομαι ενέργειες. Έτσι την πατάνε οι περισσότεροι, νομίζοντας ότι βλέπουν άγγελο ενώ πρόκειται για μασκαρεμένο δαίμονα ή εξωγήινο. Αυτοί που δεν βλέπουν αλλά ερευνούν ή κάνουν θεραπείες δεν ζητάνε προστασία από τον Θεό, νομίζουν ότι δε χρειάζεται... Άλλοι την πατάνε γιατί κάνουν κάποια συμφωνία, είτε για χρήμματα είτε δια μέσου κάποιας συνεργασίας με σκοτεινό θεραπευτή ή καθηγητή. Εγώ το έψαξα από όλες τις πλευρές πριν περάσω στην πράξη στα εναλλακτικά. Μελέτησα επί δέκα χρόνια... Αλλά και μετά παρατηρούσα και μάθαινα από τα λάθη μου. Πρέπει να είναι κανείς πάντα σε αφύπνιση και να προλαβαίνει τις παγίδες ή αν πέσει σ΄αυτές (κάτι που είναι ανπόφευκτο) να έχει την ταπεινότητα να το παραδέχεται και να τα διορθώνει.+

Ε.Kαι πώς θα ξέρω σε ποιον τελικά προσεύχομαι;

Α.Αν προσεύχεσαι με θετικά συναισθήματα και στον Δημιουργό, τότε θα είναι σ΄Αυτόν.

E.’Οσον αφορά τον Αρμαγεδδώνα έχω μπερδευτεί. Τι ακριβώς είναι;
Α.Ο αστρικός Αρμαγεδδώνας είναι η μεγάλη μάχη μεταξύ σκότους και Φωτός. Όταν τελειώσει θα αρχίσει η χιλιετία του Φωτός, και μετά το σκότος θα αρχίσει να ξαναδημιουργείται μέχρι να γίνει ο φυσικός Αρμαγεδδώνας. Κατόπιν θα σταματήσει να υπάρχει ο φυσικός κόσμος σ΄αυτή τη μορφή του.
Με Φως κι΄αγάπη
Κοαλάνη

Θέματα: Γλώσσες, σκοτεινή ηγεμονία, νεοεποχίτικες θεραπείες, προσευχή, προβλέψεις και Αρμαγεδδώνας.

 

Läs mer...
 
Mascotas y reencarnación
There are no translations available.

 

Doy una calurosa bienvenida a viejos y nuevos subscritores:

Este trimestre mi artículo es una traducción del inglés y está dedicado a nuestros queridos animalitos de compañía, que son mucho más importantes de lo que nos imaginamos.
El próximo artículo en castellano será enviado en julio.


Mascotas y reencarnación

Las almas suelen nacer por primera vez como plantas, luego como animales y cuando están listas se encarnan como humanos. El último paso antes de eso suele ser una encarnación como mascotas. Pero nuestras mascotas son más que meros animales de compañía. Casi siempre han estado con nosotros como seres humanos en una vida pasada, suelen estar en nuestro grupo de almas e incluso pueden convertirse en nuestros guías espirituales.
En sesión, llevé a Nancy, de 29 años, a la Luz para hablar con su guía espiritual. Entró en un templo y en su cuarto de comunicación. Llamé a su guía y la animé a hacer lo mismo con su pensamiento. Le di unos minutos y le pregunté qué aspecto tenía su guía, si adoptaba una forma masculina o femenina, si era luz pura o si aparecía como un ser diferente. Sin dudarlo, dijo que el único que entró fue su perrito. Le dije que le preguntara si él era su guía. El perro movió la cola. Eso significaba que sí. Seguí haciendo más preguntas, y cuando el perro se quedaba quieto, la respuesta era negativa. Nos las arreglamos para hacer un trabajo muy bueno, tan bueno como con un guía humano.
Sophie, de 33 años, tuvo una vida pasada en Escocia como brujo y, bajo la influencia de la oscuridad, se convirtió en asesina masiva. Un día, cuando estaba a punto de matar a su siguiente víctima con la espada, el joven hijo de aquel hombre apuntó al brujo con su flecha. La flecha atravesó el cuello del hechicero y lo mató. Su alma se quedó rondando y, a través de su pacto con un demonio, se convirtió en demonio. Su yo superior envió a otro aspecto de esa alma, Sophie, que es terapeuta. El demonio la encontró y la persiguió durante toda la vida. Ella tiene dos gatos, uno mayor y otro menor. A través de la sesión canalizada que mi colaborador y yo tuvimos para enviar a la Luz al demonio (el escocés), nuestro guía le dijo que el alma de ese niño ahora es su gato más joven. Tuvo que estar con ella como animal debido a su propio karma, para darle algo de ternura y apoyo en medio de su terrible experiencia y al mismo tiempo compensarla por haber puesto fin a su vida en Escocia.
Niki, de 24 años, vino a verme porque estaba muy triste por la muerte de su gatito. Pipaki había fallecido desde hacía unas semanas, pero ella todavía lo sentía en su habitación. Había estado muy enfermo. La razón por la que lo recogió de la calle era su enfermedad. Trató de salvarle la vida, llevándolo al veterinario y cuidándolo. Pero él estaba demasiado débil y no pudo ser salvado. En la sesión, vio a Pipaki andar por su casa, tratando de encontrar la manera de volver a ella en carne. Ambas tratamos de explicarle que necesitaba ir a la Luz o simplemente seguir al Arcángel Ariel, el encargado de los animales. Pero el gatito estaba demasiado alterado. Quería una resolución inmediata. Pregunté al guía espiritual de Niki qué era lo que mantenía a Pipaki en la Tierra. Trajo imágenes de una vida pasada en la que este gatito era el bebé de Niki. Ella lo quería mucho, pero lamentablemente él se enfermó y murió. Le pregunté por qué no volvió como humano. La respuesta del guía fue que estaba demasiado ansioso por estar con Niki y que no quería esperar hasta que ella tuviera hijos. Niki se puso a llorar. Debo añadir que entonces yo no sabía que si uno había perdido todas sus almas, su yo superior tenía que generar nueva energía y regresar como animal para acumular la energía necesaria y volver a ser humano. Pero en este caso se trataba de la misma alma, no una nueva. Eso dicho, gran parte de la verdad que involucra las fuerzas oscuras es secreta y los guías no tienen el derecho de revelarla, honrando un acuerdo del Consejo con el lado oscuro. El guía y yo  tratamos de explicarle a Pipaki cómo es el proceso de reencarnación y la vida en la Luz, pero él estaba haciendo sus propios planes. Le dijo a Niki que encontraría otra gata en celo y volvería junto a Niki. Su plan era enfermarse de nuevo, porque sabía que Niki lo recogería. A veces, a pesar de mis esfuerzos, los espíritus tienen su propia voluntad y sus propios planes. Pipaki, obviamente, tenía un trato con un demonio que no lo dejaba ver con claridad, pero yo entonces no sabía sobre tales tratos. Unos años más tarde examiné a Pipaki con mi guía. Una vez más había encarnado como gatito y estaba con Niki. Le expliqué mentalmente que había hecho un pacto inconsciente con un demonio para estar con ella, que el demonio ya lo había matado una vez y le había dado enfermedades dos veces y que no dudaría en volver a hacerlo. Esta vez Pipaki fue receptivo. Le dije que repitiera la Renunciación de la oscuridad después de mí. Así se rompería su acuerdo y podría decidir por sí mismo cuándo y cómo abandonar este mundo. Y ¡lo hizo! Maté al demonio y ahora Niki y Pipaki podrán disfrutar de su convivencia.
Siempre me he preguntado por mi propio gato, Sossi. Lo recogí de debajo de un banco cuando tenía 2 meses de edad. Se enamoró de mí desde la primera noche y hasta se sentía sexualmente atraído por mí. Además, era muy celoso y posesivo. Se ponía celoso de las nuevas plantas que compraba, de mis amigos hombres que venían de visita, de un gato callejero que cayó del techo a la terraza, del nuevo gato que adopté más tarde, etc. Era muy inteligente, tenía antojos raros como el chocolate, las galletas de mantequilla, el pan, los bollos de azafrán suecos, las aceitunas verdes y el bizcocho. Así que más de una vez se me ocurría que podía haber sido humano en el pasado. Y tenía razón, pues fue mi marido en Uppsala, Suecia, en 1863. También en esa vida era algo posesivo y celoso. Tuvimos una buena vida en Suecia, pero desafortunadamente tomó decisiones equivocadas en sus vidas posteriores y toda la energía de su yo superior pasó al lado oscuro. Así que con la energía que le quedaba, tenía que comenzar el ciclo de encarnaciones como animal. Sufrió muchas enfermedades y estuvo a punto de morir 7 veces. Cuando adopté a mi segundo gato, Keo, Sossi se puso a mear por casi todas partes. Cuando me enteré de su karma y empecé a rezar por él, después de 7 años de orinar en las sillas, el sofá y la cama, ¡se detuvo milagrosamente! Eso es lo que había estado tratando de decirme todos esos años: le fastidió el que hubiese traído a otro gato en lugar de arreglar su karma. Sossi tenía 4 paralelos humanos rojos: dos de ellos eran unos vivalavida, uno era un monje superior oscuro que impedía que los demás monjes se comunicaran con Dios y el cuarto era un cazador que mataba animales y entregaba su alma a un brujo. Después de 3 meses de oración, su actividad oscura fue bloqueada. También le pedí a mi guía que enviara sus entidades y sus almas extraviadas a la Luz y le reuniera, limpiara y devolviera los fragmentos perdidos de alma. Así que en su próxima encarnación volverá a ser humano. El pobre, vivió 20 años esperando a que yo descubriera y arreglara su karma. Sus enfermedades fueron un sacrificio para equilibrar la actividad de sus paralelos humanos y los míos, hasta que los neutralizara con mi oración. Más tarde descubrí que está en el mismo grupo de almas que yo y que hemos tenido otra vida juntos, en España, donde también era mi marido y teníamos una pastelería. Tuvimos dos vidas más en las que fue mi hermano. En una de ellas hacíamos el mismo trabajo que en ésta, limpiezas energéticas, ruptura de brujería y liberación de demonios. Así que nuestra relación no podía haber sido más cercana. Sacrificó su vida a la edad de 21 años y 8 meses para evitar que me quedara ciega tras un  ataque que recibí del masón paralelo de un cliente. Su pérdida fue extremadamente dolorosa para mí. Sossi era El, por lo que su sacrificio también contó para borrar la caída de su yo superior causada por sus paralelos rojos (vea mi artículo sobre los El, http://www.spiritualinsight.gr/es/columna-metafisica-de-koalani/121-los-el-y-los-elohim . Su sacrificio también contó para detener el experimento de Cern, al igual que el de muchas otras almas.
Mi segundo gato, Keo, por otro lado, no actúa como humano y, de hecho, fue una ardilla en la vida que tuvimos juntos. Desafortunadamente, en esa vida yo estaba poseída por un ET malvado que me utilizaba para matar cualquier cosa viva que tenía por delante. Así que Keo fue una de mis víctimas. Nada más tocar a los animales o humanos, su alma explotaba gracias al poder extraterrestre del que disponía. En esta vida Keo al principio tenía miedo cuando lo tocaba, pero sí que le gustaba cuando tomaba él la iniciativa y se metía en mis brazos. Después de unos años superó el miedo. Él también tenía paralelos rojos, una serpiente y un perro, así como luminosos, una ardilla y un perro. Dije la oración por él y vi una lenta pero constante mejoría en su comportamiento. Después de la recuperación de alma se calmó por completo. Después de la muerte de Sossi, maduró mucho. De gatito inseguro, juguetón, travieso y celoso, se convirtió en un gato tranquilo, maduro y sabio que actuó como un verdadero padre para el nuevo gatito que entró en nuestra casa, Kappi. Lo trató igual que Sossi había tratado a Keo cuando Keo era pequeño. Fue incluso un verdadero héroe cuando el paralelo de Kappi nos hizo magia negra. Keo cargó con parte de la magia negra de Kappi, parte de la magia negra que iba dirigida hacia mí  y toda la magia negra que se le hizo a él. Me salvó de una hepatitis y salvó la vida de Kappi. Durante diez días no comió ni bebió nada y tuvo el hígado inflamado, pero afortunadamente sobrevivió. Cuando me puse en contacto mental con Sossi, él estaba con Kappi en el sanatorio del mundo espiritual y Sossi me dijo que estaba orgulloso del desarrollo de Keo. Sossi fue su mentor.
Kappi entró en nuestra casa con 2 meses, después de haber estado fuera junto con sus hermanos y su madre, a los que yo daba de comer. Keo le cogió cariño en seguida y se convirtieron en amigos inseparables.  Y yo también lo quise mucho, especialmente después de descubrir que podíamos comunicarnos. Le preguntaba  cosas y él contestaba con un maullido para decir sí y se quedaba mirándome fijamente para decir no. Tenía poderes especiales. Mi colaborador y yo lo enviábamos astralmente a otras personas y él volvía y nos decía qué pensaban sobre lo que les habíamos preguntado. También participaba en batallas astrales que teníamos con los nefilim. Llevaba una armadura y se les saltaba encima como un león. Tenía su propio grito especial que asustaba al enemigo. Kappi tenía a un peligroso paralelo brujo que lo había matado en dos vidas y trató de hacerlo de nuevo, pero lo bloqueamos y salvamos al gatito. Pero le hicieron muchas veces magia negra y acabaron matándolo de un infarto cuando tenía sólo 5 meses. Fue un sacrificio para salvar a una conocida de mi colaborador, que había sido la madre de Kappi en una vida anterior. Sin el sacrificio de Kappi, ella habría sido secuestrada y obligada a prostituirse. Fue muy doloroso para mí. Más tarde me enteré de que su sacrificio fue también para mí, ya que esa chica y yo teníamos una maldición de que si la una muriera, la otra muriera también. Al estar forzada a prostituirse ella se habría quitado la vida y después me habrían matado con una enfermedad. También yo fui la madre de Kappi en una vida anterior, cuando estaba casada con Sossi en Suecia. Pero su misión ahora era salvar a esa chica y luego nacer como su hijo. Ahora ella está embarazada con Kappi.

Otro gatito que adopté, Punkki, vivió aún menos. Estuvo conmigo sólo 5 días, y bajo un ataque psíquico constante que provenía de un nefilim encarnado de una de mis vidas pasadas. El pobre estaba comiendo sobre la nevera (para que los otros gatos no le quitaran la comida), el nefilim le dijo que saltara. Y al saltar murió. No murió a causa de la caída, ya que la altura era muy baja, sino de miedo. En su propia vida pasada había sido castor. Estaba subiendo a un árbol cuando otro árbol cayó sobre él y lo mató. Eso lo dejó traumatizado. Como si eso no fuera suficiente, él también estuvo conmigo en esa vida mía de  poderes alienígenas y fue matado de nuevo. Pero él no tenía miedo en esta vida cuando estaba en mis brazos. Esos momentos fueron los únicos en los que fue feliz en mi casa. Tendremos que volver a reunirnos en una vida futura, porque ahora estoy endeudada con él. Más tarde me enteré de que murió para salvarme del nefilim. He  limpiado su karma rezando por él. El nefilim mató a Punkki para evitar que yo subiera de nivel del alma gracias a mi amor por él. Los nefilim lo atacaron durante esos 5 días para que hiciera un pacto con ellos. Y lo hizo, cuando saltó de la nevera; Los nefilim le prometieron seguridad y Punkki aceptó. Y los nefilim lo mataron y se llevaron su alma. Después de morir, el alma del gatito se fragmentó en tres partes. Una de ellas estuvo rondando por mi piso y vecindario, otra se perdió y la tercera encontró a sus hermanitos. Después de enterrarlo y volver a casa, oí un ronroneo en mis oídos cuando me acosté para dormir. ¡Era su manera de despedirse de mí! El nefilim finalmente fue conducido a la Luz, los fragmentos de alma de Punkki fueron recogidos y se encarnó nuevamente como gato, junto a sus hermanitos, que habían sido adoptados por la misma mujer.
Otra mascota que hizo un pacto con un demonio fue Abú, que pertenecía a mi clienta y alumna Dímitra. Pidió tener una vida cómoda aunque su misión eras sacrificarse por la hermana de Dímitra, que había sido su mujer en una vida pasada y que también tenía un pacto en esta vida. Tal sacrificio la ayudaría a ver más claramente lo que había hecho y arreglarlo. Abú también era El y su ser superior se había quedado sin energía. Dije la oración por él, sus yos extraviados fueron a la Luz y obtuvo nuevas encarnaciones humanas. Él y Kappi están en mi grupo de almas. Tuvimos una vida juntos en el siglo trece, en Canterbury, donde hicimos un golpe de Estado y establecimos un gobierno socialista, después de matar al tirano. Lo visité mentalmente y le dije que si rompía su acuerdo, podía volver a ser hombre y podríamos tener otra vida gloriosa juntos, luchando contra el mal. Se emocionó y ¡lo rompió! Las almas pueden encarnar en el pasado para encontrarnos como adultos y poder llevar a cabo cualquier misión que tengamos juntos mientras estamos vivos.
Ha habido muchos gatos más y otros animales en mi hogar y terraza -pájaros, insectos, caracoles, ratones y lagartos (e incluso plantas), que actualmente están encarnados como humanos en Grecia, entre los 4 y los 24 años. Me salvaron de cáncer, inflamación de riñones, hepatitis, esguinces y fracturas y un desastre económico peor del que tengo. Grecia fue elegida en caso de que surgiera el Armagedón físico, para que todos estuvieran cerca del sitio de batalla, Tesalónica, donde las fuerzas de la Luz y los nefilim se enfrentarán.
Otro gatito mío que se sacrificó fue Herrerito. Nació en casa, como hijo de mi gata Witteke, junto con 3 gatitos más. He tenido vidas pasadas con todos ellos. Herrerito ha sido herrero, de ahí su nombre. También ha sido mi hijo en Estados Unidos y aunque tuvimos una vida muy feliz allí, en esta vida prefería que le hablara en español. Dos de los gatitos consiguieron su propia casa con un amigo de un vecino, pero Herrerito y su hermanito no, y pasaron el invierno con nosotros. Cuando llegó la primavera, ya tenían 7 meses y mi guía me dijo que necesitaban ir a un lugar que yo conocía y donde la gente daba comida y agua a los gatos. Añadió que el Consejo de la Luz pronto enviaría a alguien a recogerlos. El día de la separación llegó y Herrerito entró voluntariamente en la bolsa de transporte. Esa fue una señal de que se estaba sacrificando, pero no lo reconocí en ese momento. Los había ido preparando psicológicamente unas cuantas noches antes, diciéndoles que iban a acampar unos días, como especie de aventura y luego se irían de allí y a su nueva casa, que ésa era su misión. Los dejé en ese sitio, les agradecí por los meses que habíamos pasado juntos, les dije adiós y les prometí visitarlos a menudo. Volví al día siguiente, pero Herrerito estaba muerto y su hermano desaparecido. Me alteré muchísimo, ya que no acababa de entender lo que había pasado. Mi colaborador y yo hablamos con él astralmente el mismo día. Herrerito estaba ya en la Luz, en el sanatorio, muy feliz. Se suponía que iba a ir a otra casa, pero surgió la necesidad de un sacrificio el mismo día en que lo dejé en ese lugar. La madre de mi colaborador iba a morir ese día y, como Herrerito había sido su hijo, su yo superior decidió que debía sacrificarse por ella. Si la madre hubiera muerto, mi colaborador no habría podido continuar con su importante y urgente labor espiritual (en el Armagedón). El sacrificio de Herrerito también sirvió para que fuera sacerdote de la Luz en su próxima encarnación. Durante el milenio de la Luz, en lugar de religiones defectuosas, todos  llegarán a conocer la verdad. Herrerito ya tiene la sótana que usará, caracterizada por los colores dorado,  azul y rojo. Su sacrificio también sirvió para que los planes de la Luz salieran bien en el Armagedón. El hermanito intuyó que algo malo iba a pasar y se fue de exploración para evitar ver morir a Herrerito. Volvió unos días más tarde y lo estuve visitando durante dos semanas. Era semana santa y había unos vendedores ambulantes por delante. El gatito se hizo querer por todos. Había sido masón en su vida anterior y por su culpa mucha gente había perdido su casa. Para compensarlo tenía que perder él su casa ahora. Pero después de dos semanas encontró a alguien que lo adoptó y vive con esa persona ahora y es muy feliz. Me dijo incluso mentalmente que me admiraba y que quiso ser tan valiente como yo. Y lo fue, pues nunca se quejó de perder su casa. Aceptó estoicamente su destino, a pesar de que los otros gatos de ese sitio lo pegaban. Mostró paciencia y todo acabó bien. En cuanto a Herrerito, no debía morir en casa, porque el susto habría sido demasiado grande para mí, habría perdido un gran fragmento de mi alma, me habría puesto muy enferma y no habría podido continuar con mi trabajo espiritual del Armagedón durante mucho tiempo.
También pregunté por el perro de mi ex colaborador, Diego. Él también ha sido humano. Fue uno de los niños que rescató en su vida pasada como Fernando, sacerdote en la España del siglo XVIII. Muchos niños eran abandonados por sus familias o huían debido a la pobreza extrema de aquella época. Fernando tuvo muchas vidas similares en muchos países donde recogió a esos niños y les dio refugio y comida hasta que crecieran. Ese chico quería devolver el favor y ser su compañero, ahora que la energía de su yo superior se había agotado. El nombre español que le dio mi colaborador no fue una casualidad.
Eva, de 42 años, en hipnosis, habló con su perro vivo Hulk. Estaba un poco enfadado con ella porque se había casado y lo estaba descuidando. Quería dormir en su cama, pero eso ya no era posible. Dijo que de todos modos no viviría mucho más, porque su misión se había cumplido. Su misión era ayudar a su hermana, que quería quitarse la vida. Hulk la ayudó con su devoción para que viera que no estaba sola. Él ha sido humano y lo será de nuevo en su próxima encarnación.
Astrid, de 64 años, en hipnosis, habló con su perro fallecido Rudy. Había envejecido mucho y hacía unos meses que había muerto. Su misión había sido darle consuelo en su infeliz matrimonio con un hombre rojo, instrumento de la oscuridad. Rudy también ha sido humano, pero al tener que empezar de nuevo, eligió estar con ella como perro, porque ésa era la única manera en que podía ayudarla.
Podría nombrar a docenas de mascotas que están en el grupo de almas de mis clientes y que comenzaron su ciclo de encarnación con ellos, debido a un yo superior agotado. Otro grupo de mascotas son las almas nuevas que tienen su primera encarnación, como por ejemplo mis almas hijas. Ellas también tienen karma que equilibrar, porque sus siguientes vidas han tenido lugar en nuestro pasado, o sea que llegan a mí cargadas de paralelos rojos, entidades, etc. Después de su sacrificio, todas alcanzan o superan el nivel diez y así tendrán un gran privilegio en su próxima encarnación.
Así que nuestras mascotas son, a menudo, ex humanos que están comenzando de nuevo y la siguiente oración las ayudará mucho:
“Dios mío por favor neutraliza la actividad oscura de los paralelοs de (nombre de la mascota)
en todos los universos, lleva a sus yos extraviados y entidades a la Luz, saca sus implantes y devuélveles los fragmentos perdidos de alma.”

Dila dos veces al día durante un año, ya que la recuperación de alma lleva tiempo. Los ángeles harán el trabajo con mucho entusiasmo.
Nuestras mascotas absorben la energía negativa que nos rodea para ayudarnos y, si es necesario, sacrifican su vida por nosotros, para evitarnos problemas mayores de salud. Entonces, lo mínimo que podemos hacer por ellas es decir la oración y darles así algo de alivio, descanso y una vida más fácil en su próxima encarnación. También he descubierto que entienden los idiomas humanos, al menos los que han aprendido en sus vidas pasadas, si han sido humanos. También perciben el otro lado, hablan con su guía y recuerdan sus vidas pasadas. En realidad, entienden las cosas mejor que los niños, así que no dudes en hablar con ellos y explicarles tus planes e incluso preguntarles qué quieren o prefieren. Te enseñarán sus preferencias ya sea maullando / ladrando o de alguna otra manera.
Con luz y amor,
Koalani

Las almas suelen nacer por primera vez como plantas, luego como animales y cuando están listas se encarnan como humanos. El último paso antes de eso suele ser una encarnación como mascotas. Pero nuestras mascotas son más que meros animales de compañía. Casi siempre han estado con nosotros como seres humanos en una vida pasada, suelen estar en nuestro grupo de almas e incluso pueden convertirse en nuestros guías espirituales.

Läs mer...
 
Metaphysical questions and answers 1
There are no translations available.

 


Here are some questions addressed to me by my clients. This article is about karma, the Armageddon lives, deals, Zeus and other El gods, parallels, channeling, SRT, the Bible.

Q.I guess what motivates me to question this is that i dont really have faith in spiritual beings such as guides, archangels or god. It could all be a way to make us obey a greater power.. but how do we know that this power is there for our benefit? And then after our death we could go to the light, review the life, accept the failing of the mission, accept a new contract with a heavier burden because the previous contract wasn’t covered at 100 percent and do it all over again. If karma was the amount we have not obeyed the contract karma can never be diminished. Especially if we all have different contracts and mine says I shall satisfy everyone, but my neighbor says he will never be satisfied by anyone.. This way my karma will increase because of the impossibility of my contract.. And then I’ll have to live another life here having agreed to an even worse contract. And I don’t see a positive value in this system.. It will be learning, but it seems to me that we shall learn to serve and obey those who are making the contracts. They decide about our fate.. That doesn’t really convince me to believe in and set my hopes in.
A.Dark entities do need humans to obey, whereas light ones don't. You are free to do as you wish. The Light only gives advice and suggestions, not orders. Of course if you decline the help the Light is offering you it's a deal. You just have to ask God for signs that you're on the right path and for the ability to interpret them correctly. If you don't believe in angels or spirit guides from the Light then it will be hard for you. Karma will be balanced if you stay on the right path. However, karma in its current form is dark, made up by dark forces and designed to keep us here for ever, either as light and victims or as bosses but dark ourselves.
Q. Well, who decided what the right path is? Because to my understanding that happens in the light and the light always sends you back here.. And i really don’t want to come back here.
A. The right path is the light path, allying oneself with the Creator. Anything else is a deal with demons. The Light sends us back to make up the damage our parallels have done. If we cleanse our karmic entities, reach level 10 and don't die with a deal, we won't have to come back here –i.e. us, this soul. Our parallels will have to go on until they do the same. And no, when we are in the Light we don't have the right to fix anything, we have to do that here, the test is here.
Q.I go through the Armageddon lives and I have some difficulties to grasp this information. There is so much information and it is so new to me.
You write that we were El Gods. What does an El-God mean? Were we real deities like in ancient Greek myths with superpowers and a “fanbase”? I read the article about El Gods on your website, but I still don’t understand. How come a majestic god became a “little human” like me?
A.The El gods were the Olympian and Scandinavian gods. We are the parallels of those gods. And yes, they had superpowers on a physical level, they needed them to accomplish their soul mission. Our other parallels were angels. Humans aren’t any less than angels or the Olympian gods, it’s just living in these biological bodies that restrains us and doesn’t allow our full potential to show. Any other deity than the Creator Himself should be written with a small G, gods. In Greek this word came from the word “to run”, as people saw those beings run fast through the sky in their ships. So the word originally doesn’t have a spiritual connotation.
Q.Were the El gods primarily non-physical, and were they not confined to the psychical body?
A.We are all non-physical, which means we first get souls and then those souls go into physical bodies, if we are to incarnate on Earth. The same happened with the El gods. So they were confined to their physical bodies while here. But they’re not dead, not the Olympians, those are immortal and have been living on Sirius since 29,000 BC.
Q.You also mention that we were Avatars but in a dark light. Isn't an avatar an incarnation of the one Supreme God like it’s written in a Hindu scripture: “Whenever righteousness wanes and unrighteousness increases I send myself forth…”?
A.No, avatars are dark ET’s. Hindu religions are dark…
Q.Is Gautama Buddha dark, too, then?
A.Not the original one, but there were several other dark Buddhas who created Buddhism. That’s why buddhism is dark.
A.You mentioned many convents in Tibet, with gurus, monks, etc, are dark. Is Dalai Lama dark too?
-Yes he is.
Q.Speaking in terms of the deals made during in an Armageddon life, you write, for instance: “All deals made by Zeus, other El gods and all their parallels wishing to have the power to control all elements and use this to control the other El gods and humans, and for using this power for dark purposes.”
So are those my deals? If yes, how do I renounce them?
A.Yes, yours and many other people’s too, actually all Els’. Just regret having made them and say the prayer, the Renunciation of darkness.
Q.Does it mean I was Zeus and everybody had been Zeus at a certain point of time?
A.Yes, all Els have been Zeus and one of the other Olympians, as well as a Scandinavian god. If one parallel hasn’t been a Scandinavian god, another one has.
Q.Is Zeus a collective entity or a status or something like this?
A.No, he was a soul who made serious deals and lost his soul, becoming a dark ET himself. The Light sent another light soul into his body and the new soul made more serious deals, becoming an ET. And so on and so forth. He must have lost his soul hundreds of times… The same happened to the other Olympians and Scandinavian gods, as well as to Alexander the Great and his soldiers.
Q.So Zeus lost his soul and my (back then) light soul entered his body and mind in order to save his “old” soul. But my soul failed, made even more deals and got lost in the darkness, too. (And so, another light soul entered Zeus’ body and mind and failed, too and that happened for hundreds of times until Zeus died in the astral Armageddon battle.)
A.Exactly, this is how it worked for them, because the Light had special permission not to let them die before they fulfilled their mission, which was to lead the nephilim to Agartha. Zeus’ body had been in stasis in mountain K2 since 29,000 BC, when he refused to leave Earth. The same happened to the Olympians who followed him –Poseidon, Ares, Hyphaistos and Hermes.
Q.And after dozens of thousands of years my soul (or rather 15% of it, as you wrote that I lost 85% of my soul in the karmic check up mail) is writing this e-mail to you through me. Do I understand it correctly?
A.Not exactly. The souls that were in Zeus and the other gods were parallels of ours. Each parallel of ours loses their own soul fragments. So this 15% of the soul you have left now has lost the rest in its own past lives, it must only be a handful. For instance, I had lost 95% of my soul in only 3 lives, that’s how new my soul was. And I’m saying was, because I was switched, since I couldn’t take so many attacks from the Armageddon with only 5% soul left.
Q.I have the same questions about Athena and Dionysus.
A.They did the same things, made serious deals, lost their soul, got a new soul, lost it, etc.
Q.You wrote I was both of them. But was I exclusively, for instance, Dionysus in one particular life and then I died and Dionysus was no more?
A.No, one parallel of yours was Dionysus for maybe just a few months, lost his soul, and then another parallel of yours was Athena for maybe a few months again, lost her soul and became a dark ET… And then another El became Dionysus and Athena, meaning other souls went into those bodies…
Q.Or is this some kind of a collective entity?
A.Nope.
A.Or are Adam and Eve collective entities?
A.No, the same happened to them, they kept making deals and losing their souls.
Q.There are also deals of Alexander the Great. Why should I break deals of Alexander the Great – was I also Alexander the Great?
A.Yes, because Alexander the Great’s souls were Zeus’ parallel and God’s Warlord before he became God’s Warlord, so we all were AG as parallels of the Zeus we were. And his soldiers made the same deals, and all Els have been a soldier or a general under his command. And they also kept losing their souls and becoming dark ET’s…
Q. I might have asked you a similar question, but this topic is so confusing, so I need to understand. Does it mean my dad has several souls and not one? Who are these souls and what is the difference between parallels and ”lost selves”?
A.We all have many souls, who are our parallels. Some are dark, some light. The lost selves are more parallels but who aren´t incarnated, they stayed in the low astral level after death but didn´t make a deal with a darkie, they are just stuck, earthbound as we say. Or just wandering around.
Q.Speaking in terms of spirituality I am a born again Christian and I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. So I have left behind lots of beliefs which contradict the Bible, with some exceptions I am conflicted about, such as reincarnation.

A.Keep searching and asking God to help you discover the truth and if you have an open mind and don’t make a deal about this, you’ll find it. I had another client who joined a sect. It was called Church of God and was dark. Under its spell, she quit the cleansing and all contact with me. On the other hand, another client of mine used to be a Born again Christian but changed her mind, after everything she witnessed there and in other religious settings. Although that sect (Born again Christians) isn't dark, the group she was in was, and made her throw away everything she owned that looked dark to them, but of course wasn't in itself, just what it represented or might represent. They also did rituals to enslave demons. They called it binding, but in a light ritual binding means blocking someone’s dark activity. What those people actually did was sending them to hell, where they were kept as prisoners. We had to break those rituals as witchcraft, release the demons, break their deals and send them to the Light. As for the bible, it was tampered with. It was purposefully mistranslated and many passages from Moses’ Law were added. Moses’ Law is dark, as its god isn’t the Creator, but YHYH, Cronos’ son, a nephilim.

Q.I do not have any powers to channel information but I believe the New Testament was not manipulated. All the original New Testament books were found by archeologists and they have the same content we have now in the Bible. Besides, if the New Testament was irrelevant why would new translations corrupt the King James Version replacing “Kingdom of Heaven” with “New World Order” etc… I have invested lots of time into this issue and I haven’t any proof that the New Testament was manipulated apart of mistranslation in newer versions. If you have some information; I’d be glad if you sent me a link.
A.I always knew the bible was unreliable and tampered with, since it doesn’t make much sense, it’s not consistent. I do have valuable info of someone who analyzed the New Testament and pointed out hundreds of sentences picked up from Moses’ Law, Demosthenes Liakopoulos, a Greek researcher. It´s not in a link but a paper book, in Greek. The book’s title is Matrix Dominion 2, but I doubt it’s available any more. It’s part of a series of 4 books.


Q.I have prayed to Jesus before considering him an ascended master sitting at a celestial table together with Buddha, Saint Germain, El Moria and several other Blavatskian deities. There’s a huge difference between these two beings: Jesus the Ascended Master and Jesus, Lord and Savior. The first one is a magnificent… fallen angel.

A.Ascended masters are dark ET's. And Helena Blavatsky’s work was dark. Buddha had a deal. As to the so-called Lord, that's YHYH.
Q.Yes, since you told me about that I excluded all the ascended masters and so I had only two ascended masters in my imagination: Archangel Michael and Jesus Christ.
A.OK, there are three Ascended Masters I know of who are light, the two you just mentioned and Saint Germain. But there´s a dark St Germain, like there’s a dark archangel Michael and many dark Jesuses. However, we shouldn’t call Jesus Christ an ascended master, since he’s God’s son, God’s expression.
Q.I came to the realization that Jesus Christ is above Archangel Michael.
A.Of course, as God’s son He surely is. But His job is different. The archangel is for fighting, Jesus isn´t.
Q.Not that I devalue the Archangel. It is my personal experience that Archangel Michael helps me more in the name of Jesus Christ.
A.Of course you can pray to both.

Q.I also distrust Archangel Michael. There are numerous reports in the internet about people being helped by the Archangel but when these people ask him to show his real form with an unshakable intention, it turns out that this beautiful, huge angel is a hologram behind which an ugly evil reptile alien hides. This alien does really help but it takes a lot more in return. I do believe these reports though I have been praying to Archangel Michael for dozens of years on a daily basis.
A.All those channelers who supposedly channel Archangel Michael and come up with beautiful words about Earth, love, etc, are false archangel Michaels, dark ET's who put implants into the attendants of those channelings and steal their souls. Archangels’ job isn’t to speak to us but fight for us and protect us. Raphael is for healing, to the extent our karma permits it.

Q.Yes, the question that bothers me is how do I connect to the right, real Archangel, while praying.
A.If your intent is light and you don´t have negative feelings, you will reach out to the real archangel.
Q.There are so many reports about impostors who showed them as Archangel Gabriel, Archangel Michael and then they showed their real ugly face….
A.Yes, but real angels and archangels don´t show their face, you can´t ask them to do so. They can send you a sign though, like light.
Q.You also wrote that you get your answers via channeling and therefore you work with an unseen entity. You were once in the search for answers, like myself. So what did you do to test this being? I mean on your site you speak about meeting dozens of false healers, so I assume you became very cautious about seen and unseen healers. So why do you trust it?
A.The rules are simple. No dark entity is allowed to say they're from the divine Light if they're not, otherwise they are killed that same moment. So I always ask darkies to go away and only have my guide from the Light answer my questions.
Q.If they weren’t allowed to lie about who they are why are there so many impostors?
A.Because demons always come first, whether you ask for a guide from the Light or not. The trick is to ask whomever came if they come from the divine Light. If they say yes, they get instantaneously killed and are led to the Light. So they never say that. Instead they say they are light beings, from light, or they don´t answer, change the subject, etc. Note the expression “from light”, instead “from THE Light”. There’s only ONE true Light, the other lights are fake, made by ET’s. So the use of the definite article is imperative. So this is the way to test them, ask them whether they come from the Light, the divine Light, and wait for their answer. Nobody does that though. I acquired this knowledge in my numerous past-life-therapy sessions and ever since I always made sure to ask them.
Q.Demon guides come instead, just like the ascended masters and the false archangels mentioned above. They lie to billions to billions of naïve people and I have been one of them for 12 years. Or is it your prerogative, since you are a worker of light which somebody “under” demons (like me) cannot have?
A.No, it’s not my prerogative, and although this work is my soul mission, I can get fooled too. In fact, when I started doing hypnosis sessions, I did get fooled many times. But in those cases I just did regressions, no spirit releasement therapy, so it wasn´t so important. I started out doing regressions for people for them to see past lives and after that I tried to get some answers about those lives from their guide. Instead I got darkies many times around, until I recognized the signs. Dark guides and light guides acted differently. Darks will flatter us, they are arrogant, they lack empathy, they are indifferent, they never go too deep in each matter, they don’t give satisfactory answers, etc.  Remember to call it THE Light, not light. With an article and a capital letter.
Q..What about reds who are recently my friends and acquaintances? You wrote that all people have become light and so I have no karmic reds anymore. To be honest, I cannot believe this. I still feel immense attacks from certain people. I would even say, the attacks became even more intense lately.
A.No, not all reds have become light yet. Many reds have, but light people with a serious deal have become red. Reds have stayed red if they have serious deals. As the cleansing goes further, attacks get worse. Actually they are worse at the start and the end of the therapy. The therapy includes the rituals for the sacrificed souls and the retaliate demons, which you haven't done yet. Lights get more attacked than reds, especially during the Armageddon. You are a karmic red to those who harmed you in your past lives.

Q.Also, since my parents do not speak English, I would like to recommend them a healer from their own country. His name is X and he is your colleague in terms of his methods. What he does is putting people under hypnosis and removes devices, blockages, entities, nullifies contracts/deals etc… There are differences between what you do and he, but the common method is very similar. He has uploaded tons of hypnosis sessions with people.
His sessions go like this… of course there is much more to his sessions and they last for hours, but this is an outline.
What bothers you? The hypnotized says “fear”
Remember when you got it. The hypnotized says, well I was drowning when I was a kid, so I felt afraid.
How does this fear look like? Like a black ball of dirt…
Look up who is behind this ball? It’s a demon (alien etc…)
He has a helper who he asks to put the demon in a „can“ so he will not attack.
Let me speak with the demon through you. Ok
Hello demon. Hello. Do you have a contract with this person? Yes. What is it?
He was abusive in the past life.
Dear hypnotized, go to the life when you were abusive. What do you see?
I see I terrified my own family.
Look who was inside you when you were being abusive.
It was a demon.
So a demon contributed to a large extent to you being aggressive, constantly forcing you to get irritated and abusive on an unseen level? Yes.
Therefore your part of the negative karma is only at a tiny extent.
Hey first demon, you see. It was the work of your race what led him to be abusive. Therefore your contract is invalid.
Dear hypnotized, regret what you did and imagine a fire and put the contract there. Ok.
Dear demon, you now go to a place that I command you to go to, as I am a son of God and have the power to command you to go to a place (Galactic Core or something) where you will be transformed into light or else I will kill you right now.
A.Right. My Spanish forum is filled with hypnosis and channeling sessions like this one. They are all carbon copies, because most therapists don´t think for themselves, they just copy blindly somebody else´s method. Their channeling and hypnosis sessions may look similar to mine to the untrained eye, but what makes the difference are the details. Let’s analyze all this:

a.First mistake: he doesn´t ask for protection from God or the archangels or even his client’s guardian angel..
b.Second mistake: He doesn´t bring his or his client´s spirit guide to start with. He speaks directly to the demon and the client, without any supervision.
c.Third mistake: he commands the demon. This is called arrogance and is a serious deal. We have no right to command others to do anything. Demons must be respected and treated with love and compassion, like all beings.
d.Fourth mistake: He does try to get the client to break his deal, but I don’t think the deal can be broken just like that, by saying OK when the therapist tells him to regret, without a prayer or anything.
e.Fifth mistake: He doesn’t help the demon break his own deal. If the demon doesn´t break his deal, he can´t go to the Light.
f.Sixth mistake: He claims the demon’s deal is invalid, because his superiors are responsible for it. This is not how it works. The demon, his superiors and the abusive person are just as responsible, so their deals are valid until they repent.
g.Sixth mistake: He says the client’s karmic burden is minimal because the demon made him do whatever he did in his past life. This is not really true, because although he was possessed or at least influenced by the demon, he could have resisted by deciding his behavior was inacceptable and asked God for help in order to stop acting like that.
h.Seventh mistake: He sends the demon to Galactic Core or Center, which is a dark place.

Here are some questions addressed to me by my clients. This article is about karma, the Armageddon lives, deals, Zeus and other El gods, parallels, channeling, SRT, the Bible.

Läs mer...
 
Porcentaje de oscuridad en los idiomas
There are no translations available.

 

Los idiomas es un tema muy extenso, complejo e interesante, pero aquí vamos a mirarlos desde otra perspectiva, la de la luz y la oscuridad.

Los idiomas modernos están todos basados en dos lenguas antiguas, que se hablaban desde el siglo XXXIX antes de Cristo. Y esas dos lenguas fueron la luminosa, el griego antiguo, y la oscura, la lengua de los gobernadores de la tierra, los nefilim. Los nefilim nacieron de la ilícita unión entre los ángeles elohim, que fueron mandados a la tierra para cuidarnos y guiarnos. Eran ángeles de la jerarquía superior que tenían el poder de manifestar un cuerpo físico. Como todos los ángeles, la unión sexual entre ellos y los humanos estaba prohibida, ya que su ADN no debía ser degradado (ya que nuestro cuerpo biológico fue creado por los oscuros). Pero Samael, el diablo, los convenció de que si se unieran a ellos nacerían seres con poderes superiores y, de esa manera, podrían desarrollarse. El líder de los elohim luminosos, Rajvel Semiezá, persuadió a otros 200 y todos ellos cayeron. Se unieron a las mujeres y los hijos que nacieron eran gigantes de poderes muy grandes, llamados nefilim. Se propagaron, tuvieron hijos uniéndose también a las mujeres y nacieron más nefilim, tomando el control total de la tierra.

Por otra parte, Lilith, la primera mujer de Adán, que había absorbido toda la energía de la fauna y la flora de la tierra y se había convertido en vampiro, se unió a su vez a Semiezá y a los hombres. Ella también tuvo hijos, también llamados nefilim, pero no gigantes, sino najsjramón y bajomej, murciélagos de cuerpo medio-humano. Ellos también se propagaron y lucharon con los gigantes por el control de la tierra. Crearon con la ayuda de la ciencia genética nuevas razas de nefilim, cruzando sus genes con los de los animales y los humanos. Los nefilim gobernaron por toda la tierra usando a los humanos como esclavos y comida e impusieron su idioma.

El año 33 000 uno de los nefilim, Júpiter, fue el primero de una generación, la generación de los El y, junto con los demás El, lucharon contra los nefilim y los trasladaron al otro lado de la Tierra, como era su misión divina. Los El usaban el griego antiguo y propagaron su cultura por toda la tierra, tal como lo habían hecho los nefilim. Una décima parte de los nefilim se quedaron sobre la tierra, siguiendo las órdenes del elohim luminoso El Elión, y así pudieron seguir influyendo un poco a los humanos y sus civilizaciones. Éstos habían desarrollado muchos idiomas parecidos al de los nefilim en todos los rincones de la tierra en los que se habían impuesto y cada bando imponía a su vez su idioma. El año 3000 antes de Cristo los nefilim salieron de Agarta (el otro lado de nuestra Tierra plana) para conquistarnos otra vez, y unos El volvieron del planeta Sirio al que habían ido según las órdenes del elohim El Shaddai y tuvo lugar otra guerra. Los El volvieron a derrotar a los nefilim y a meterlos dentro de la tierra. El año 1800 antes de Cristo salieron otra vez, pro esa vez la guerra se la hizo el ejército de Alejandro el Magno. El papel de la lengua de esos dos bandos, el oscuro y el luminoso, fue decisivo en la formación de las lenguas actuales, que adoptaron elementos de ambos.

Otra razón por la que un idioma puede tener energía oscura es la cantidad de rituales oscuros que se realizan en ese idioma.


Porcentaje de oscuridad de unos idiomas:

1.Turco
-82%
2.Mongol
-87%
3.Chino
-78%
4.Albanés
-73%
5.Hebreo
-85%
6.Árabe
-91%
7.Quechua
-88%
8.Náhuatl
-90%
9.Danés
-60%
10.Noruego (la versión bokmål)
-41%
11..Sueco
-49%
12.Islandés
-14%
13.Finés
-26%
14.lapón (el idioma estándar escrito)
-61%
15.Euskera (batua)
-54%
16.Castellano (de España)
-23%
17.Ruso
-63%
18.Griego moderno
-16%
19.Groenlandés
-78%
20.Hawaiiano
-60%
21.Samoés
-65%
22.Maorí
-70%
23.Tahitiano
-80%
24.Tonga
-68%
25.Fidji
-70%
26.Inglés americano
-51%
27.Italiano
-40%
28.Griego clásico
-4%
29.Feroés
-60%
30.Portugués
-62%
31.Catalán
-64%
32.Yoruba
-89%
33.Japonés
-75%
34.Latín
-55%
35.Inglés británico
-60%
36.Búlgaro
-81%
37.Serbio
-36%
38.Húngaro
-74%
39.Arameo
-82%
40.Alemán
-68%
41.Neerlandés
-58%
42.Francés
-74%
43.Romani
-92%
44.Bretón
-72%
45.Español de América latina, un promedio
-37%
46.Macedoniο (ARYM)
-39%
47.Escandinavo antiguo
-8%
48.Inglés antiguo
-13%

Algunos idiomas que se parecen muestran una gran diferencia de porcentaje; eso se debe parcialmente a las diferencias en la pronunciación. Un porcentaje más alto muestra más similitud con el lenguaje de los nefilim. Si vuestro idioma no aparece en la lista, avisadme y lo miraré.
Cuando se establezca el Milenio de la Luz, todo el mundo volverá gradualmente al uso de una forma de griego clásico, cercano al idioma angelical.

Los idiomas es un tema muy extenso, complejo e interesante, pero aquí vamos a mirarlos desde otra perspectiva, la de la luz y la oscuridad.

Läs mer...
 
Παράλληλα / εναλλακτικά σύμπαντα και η αποστολή της ψυχής μας
There are no translations available.

Υπάρχουν 22 παράλληλα σύμπαντα και το καθένα περιέχει συνολικά 1000 πιθανά εναλλακτικά σύμπαντα. Έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών συμπάντων για να πετύχουμε την αποστολή της ψυχής μας. Αν αποτύχουμε σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, δημιουργείται ένα αντίγραφο της ψυχής μας και επαναλαμβάνουμε την ίδια ζωή σε ένα άλλο σύμπαν. Ο αριθμός των ευκαιριών μας εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η αποστολή μας και από το αν είμαστε Ελ ή απλός άνθρωπος. Οι απλοί άνθρωποι συνήθως έχουν περίπου 50 σύμπαντα για να πετύχουν, οι Ελ 80 και οι αρχηγοί αγγελικών ομάδων με υψηλή αποστολή μεταξύ 500 και 1000.
Σ’ αυτά τα 22 παράλληλα σύμπαντα (ή σε ένα από αυτά) μπορεί να υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές στη ζωή μας που δεν εξαρτώνται από τις επιλογές μας, αλλά από άλλα άτομα ή γεννιόμαστε μ’ αυτές. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς γονείς, να γεννηθούμε σε διαφορετική χώρα, να παντρευτούμε διαφορετικούς ανθρώπους, να κάνουμε παιδιά ή όχι, να γεννηθούμε με κάποια αναπηρία, να αποκτήσουμε αναπηρία, κλπ.
Ένα σύμπαν δεν είναι πιο σημαντικό από ένα άλλο, όλα τους χρησιμοποιούνται ως πειραματισμοί για την ψυχή μας ούτως ώστε να ωριμάσει, να μάθει και να κάνει τελικά τις σωστές επιλογές. Τα γεγονότα σε κάθε σύμπαν είναι εξίσου αληθινά και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, εκτός κι’ αν κάνουμε συμφωνία με σκοτεινό εξωγήινο για να πάμε σε άλλο σύμπαν ή να αλλάξουμε κάτι που συνέβη.
Το τελικό σύμπαν, αυτό που μετράει, είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. Είναι το σύμπαν στο οποίο πήραμε τις καλύτερες αποφάσεις και εκπληρώσαμε την αποστολή της ψυχής μας. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε άτομο τούτο το σύμπαν  είναι το καλύτερο και το οριστικό, ενώ για άλλο άτομο είναι άλλο. Σε κάθε σύμπαν αισθανόμαστε τα πράγματα το ίδιο. Οι εμπειρίες μας και τα συναισθήματά μας από τα σύμπαντα που δεν μετράνε αφομοιώνονται  στον εαυτό μας σ’ αυτό που μετράει. Αυτό συμβαίνει όταν διορθώνουμε το σφάλμα που κάναμε στο σύμπαν που δεν μετράει.
Σε κάθε σύμπαν δημιουργούμε αρνητικό κάρμα που πρέπει να εξισορροπήσουμε με τον ίδιο τρόπο, βοηθώντας τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι σε όλους τους τομείς ή υποφέροντας. Όταν πεθαίνουμε στο σύμπαν που μετράει, αυτή η ζωή αποτελεί μέρος της προηγούμενης ζωής μας. Όταν ένας κόκκινος παράλληλος έχει προκαλέσει περισσότερο κακό από το καλό που έχει κάνει ο φωτεινός παράλληλός του, οι σκοτεινοί έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν ποιο σύμπαν θα μετρήσει. Και αυτό είναι βέβαια το σύμπαν όπου ο κόκκινος νίκησε τους φωτεινούς παράλληλούς του. Οι φωτεινοί παράλληλοι αποτυγχάνουν όταν εξαντλούν όλες τις ευκαιρίες που τούς έδωσε το Φως για να ολοκληρώσουν την αποστολή της ψυχής τους ή τουλάχιστον ένα μέρος της.
Όσο χειρότερο είναι το κάρμα μας, τόσο πιο εύκολο είναι να αποτύχουμε, αφού ένα μικρό λάθος μπορεί να μας οδηγήσει σε φυλάκιση, βιασμό, σωματική παράλυση, θάνατο, κλπ. Ορισμένες ψυχές έχουν τόσο χαμηλό κάρμα που δεν έχουν καν το δικαίωμα να γεννηθούν. Επιλέγουν μια μητέρα που θα κάνει έκτρωση ή θα αποβάλλει. Αυτό μπορεί να συμβεί δεκάδες φορές, μέχρις ότου αυτές οι θυσίες τούς δώσουν το δικαίωμα να γεννηθούν. Στη συνέχεια, πρέπει να προσέξουν να μην κάνουν σοβαρή συμφωνία, η οποία για άλλη μια φορά θα τις οδηγήσει στο θάνατο, αφού το κάρμα τους εξακολουθεί να είναι χαμηλό, σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Αντιθέτως, οι άνθρωποι με υψηλό κάρμα έχουν πολλές ευκαρίες και μπορούν να κάνουν πολλά σοβαρά λάθη πριν αντιμετωπίσουν πολύ αρνητικές καταστάσεις.
Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για το πώς κάποιες από τις αποφάσεις μας μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας και τις συνέπειες που μπορούν να έχουν για μάς, σύμφωνα με το κάρμα μας. Θυμηθείτε ότι συμπεριλαμβάνω πάντα ακραίες συνθήκες (ένα πολύ χαμηλό κάρμα σε συνδυασμό με μια πολύ υψηλή αποστολή). Ένα πολύ υψηλό κάρμα σε συνδυασμό με μια ασήμαντη αποστολή μπορεί να έχει σχεδόν μηδενικές αρνητικές συνέπειες σ’ αυτή τη ζωή. Όμως αυτό το φαινόμενο (μηδενικές αρνητικές συνέπειες) συμβαίνει συνήθως όταν έχουμε μια σοβαρή συμφωνία, η οποία μάς κάνει να ξεφεύγουμε από το κάρμα και το ντάρμα μας. Έτσι, ένα λαθάκι μπορεί κι εδώ να σημαίνει ότι χάσαμε το παιχνίδι και θα πρέπει να ξανααρχίσουμε σε ένα εναλλακτικό σύμπαν.
-Αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μας (οικονομική, συναισθηματική, πρακτική, κ.λπ.) και δεν τού τη δώσουμε, δε θα λάβουμε βοήθεια στο μέλλον ή μπορεί ακόμα και να πεθάνουμε εξαιτίας της άρνησής μας.
-Αν διαπράξουμε κάποια παρανομία, ακόμα και ασήμαντη ή ασυνείδητη ή ο σκοπός μας να είναι να βοηθήσουμε κάποιον, θα είμαστε στόχος παρόμοιας ή άλλης παράνομης ή νομικής συμπεριφοράς (κλοπή, απαγωγή, φυλάκιση, κτλ) ή μπορεί ακόμη και να μάς βασανίσουν μέχρι θανάτου.
-Αν δεν αναγνωρίσουμε ή δεν ενεργήσουμε σύμφωνα με τη διαίσθησή μας, μπορεί να μείνουμε παράλυτοι, να σκοτωθούμε, να συλληφθούμε, να χάσουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο.
-Αν αρνηθούμε να ωριμάσουμε ενώ μπορούμε, επιλέγοντας την εύκολη λύση, το εγώ μας ή την άνεσή μας, μπορεί να πέσουμε θύμα βιασμού, να χάσουμε την περιουσία μας, να αρρωστήσουμε βαρειά, να πεθάνουμε.
-Αν αρνηθούμε να κάνουμε θυσίες ή παραχωρήσεις, η απώλεια για μάς θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Μπορεί να χάσουμε μια σημαντική σχέση, χρήμματα, την περιουσία μας, την υγεία μας, τη δουλειά μας, τη ζωή μας.
-Αν δεχτούμε να κάνουμε μια ταπεινή δουλειά, αντί να περιμένουμε να βρούμε την τέλεια δουλειά ή να μάς δώσουν οι γονείς μας, ανταμειβόμαστε αποφεύγοντας ένα ατυχές γεγονός, όπως το σπάσιμο ενός ποδιού, μια αρρώστεια, ένα βιασμό, να μάς σκοτώσουν, κ.λπ.
-Αν αγοράσουμε σε κάποιον κάτι πολύτιμο, όπως ένα διαμέρισμα, θα αποφύγουμε να χάσουμε το δικό μας σπίτι σε σεισμό ή άλλη καταστροφή.
-Αν επιδιορθώσουμε κάτι μόνοι μας, βάζοντας χρόνο και προσπάθεια, αντί να πληρώσουμε κάποιον  για να μάς το κάνει, η ιδιοκτησία μας θα υποστεί στο μέλλον πολύ μικρότερη ζημιά ή να σωθεί από καταστροφή.
-Αν κάνουμε έξωση σε κάποιον ή τον διώξουμε από τη δουλειά του, μπορεί να χάσουμε στο μέλλον το σπίτι ή τη δουλειά μας.
-Αν προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο με τους άλλους και να τούς βοηθήσουμε να καταλάβουν αντί να χάνουμε την ψυχραιμία μας και να σταματάμε τη συνομιλία, σπάμε τον εξωγήινο προγραμματισμό ή αυτόν προηγούμενων ζωών, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές μας και αποφεύγοντας πιθανές μελλοντικές ζημιές.
-Αν υπερβούμε τον εγωισμό μας (αντί να θέλουμε να περάσει οπωσδήποτε το δικό μας) και  παραμείνουμε στον φωτεινό ή σοφό δρόμο, ό,ποιος και να είναι αυτός, θα ανταμειφθούμε με καλές σχέσεις, καλή δουλειά, καλό σπίτι, ή απλά δε θα πεθάνουμε πρόωρα.
-Αν διακόψουμε την επαφή με την δίδυμη ψυχή μας, κάνουμε σοβαρή συμφωνία που μπορεί να πληρώσουμε με τη ζωή μας.
-Αν κάνουμε μια συμφωνία που μάς οδηγεί σε συνεργασία με σκοτεινές δυνάμεις, ακόμα και χωρίς να το γνωρίζουμε, νομίζοντας ότι κάνουμε καλό, το σκότος  θα μάς προστατεύσει, κι’ έτσι δε θα ξέρουμε ότι αποτύχαμε. Τέτοια σοβαρή συμφωνία είναι η ενασχόληση με μαγεία ή σκοτεινές εναλλακτικές θεραπείες.
-Αν κάνουμε άλλες σημαντικές συμφωνίες όπως δολοφονία, βιασμό, πώληση ναρκωτικών, κ.λπ., το σκότος  θα μάς προστατεύσει, οπότε δεν θα ξέρουμε ότι αποτύχαμε.
-Αν δεν κάνουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας ή τις αντιδράσεις μας ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές, θα καταλήξουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που απαιτούν αλλαγή. Αν αντισταθούμε, μπορεί να καταλήξουμε να χάσουμε το κατοικίδιό μας, την υγεία μας ή τη ζωή μας.
Όταν το λάθος είναι μηδαμινής σημασίας και είμαστε σε ένα πνευματικό μονοπάτι, ζητώντας καθοδήγηση από τον Θεό, επιθυμώντας να αναπτυχθούμε, θα λάβουμε σημάδια ώστε να καταλάβουμε πού  κάναμε λάθος. Αυτά τα σημάδια είναι για τους περισσότερους ανθρώπους ακατανόητα και απλές συμπτώσεις. Χρειάζεται πολλή προσευχή και εξάσκηση για να μάθουμε να αναγνωρίζουμε μερικά από αυτά, εκτός κι’ αν έχουμε γεννηθεί με ψυχικές δυνάμεις, δηλαδή πνευματικά διαυγείς.
Επιλέγουμε συνήθως κάθε πιθανό σενάριο στα διάφορα σύμπαντα, συμπεριλαμβανομένων των πιο ακραίων και επώδυνων, όπως το να αυτοκτονήσουμε, να περάσουμε μια ζωή στη φυλακή, να μάς εκτελέσουν, να υποστούμε βία, να μείνουμε ανάπηροι, κλπ, αν το κάρμα μας το απαιτεί. Οι διαφορετικές εμπειρίες βοηθούν την ψυχή μας να αναπτυχθεί και να αποφύγει να επαναλάβει το λάθος που μας οδήγησε σ’ αυτή τη μοίρα στο συγκεκριμένο σύμπαν.
Τα ζώα και τα φυτά έχουν επίσης περισσότερα από ένα σύμπαν για να εκπληρώσουν την αποστολή της ψυχής τους. Τα ζώα που δεν είναι Ελ έχουν περίπου 20 σύμπαντα για να εκπληρώσουν την αποστολή τους, τα Ελ περίπου 30 σύμπαντα, τα φυτά και έντομα που δεν είναι Ελ 10 σύμπαντα και τα φυτά και έντομα Ελ έχουν περίπου 20.
Ο Χριστός είχε μόνο ένα σύμπαν για να εκπληρώσει την αποστολή του, αλλά έπρεπε να το κάνει σε όλα τα σύμπαντα στα οποία βρισκόμαστε. Είχε δηλαδή μόνο μία ευκαιρία για να πετύχει σε κάθε σύμπαν --και δεν απέτυχε σε κανένα.

Υπάρχουν 22 παράλληλα σύμπαντα και το καθένα περιέχει συνολικά 1000 πιθανά εναλλακτικά σύμπαντα. Έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών συμπάντων για να πετύχουμε την αποστολή της ψυχής μας. Αν αποτύχουμε σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, δημιουργείται ένα αντίγραφο της ψυχής μας και επαναλαμβάνουμε την ίδια ζωή σε ένα άλλο σύμπαν. Ο αριθμός των ευκαιριών μας εξαρτάται από το πόσο σημαντική είναι η αποστολή μας και από το αν είμαστε Ελ ή απλός άνθρωπος. Οι απλοί άνθρωποι συνήθως έχουν περίπου 50 σύμπαντα για να πετύχουν, οι Ελ 80 και οι αρχηγοί αγγελικών ομάδων με υψηλή αποστολή μεταξύ 500 και 1000.

Läs mer...
 
Immortal witches and sorcerers
There are no translations available.

I’ve already talked about a couple of cases of immortal people I’ve come across in my article about red parallels, but here I will go deeper into the subject. The bad news is that the names, dates and other details were in a booklet of mine that got stolen from my desk by ET’s and transferred to a parallel universe, so it’s lost. I will include some data I remember, but most of it I don´t. In some cases I was able to find the info in my e-mails to my old clients, in other cases I wasn´t.
Helen, 52, was my first case, the one you have already read about. I will repeat the info here though, for everybody else who has missed my old article. Helen’s parallel was born in 1637. She made a deal with a nephilim through a grimoire ritual in order to be immortal and stay young forever and since then she systematically stole souls to achieve that. All those years she had been stealing human and animal souls, entire souls or soul fragments, and she still looked 37 when Helen started praying. The witch, Madeleine, started as a midwife in Denmark. She either made the babies she delivered to be stillborn, or caused miscarriages to their mothers, or made them sick and then made them die when they were growing up. She did all that consciously. The life force of all those souls allowed her to stay young. Helen had a light parallel life at the time Madeleine was in Denmark, and the witch was her midwife. After birth, Helen got depressed and one day she killed her twin children. She ended up in a mental health institution for the rest of her life. Madeleine had done black magic to her to cause her that mental illness and took the souls of her children. Helen paid part of Madeleine’s karma through this mental illness. At her present incarnation, she suffered from a neurological disease that gave her seizures and she had to live in a special home where she got help with eating, washing herself, etc. Her situation improved when we took an entity off her from the life in Denmark and led her and her children’s souls from that life to the Light. But the real change came when I discovered the witch, who was living in the US, with another identity and was working as a gynecologist. She performed abortions and stole the souls of the fetuses. Her nephilim has gotten in total 5441 human souls. She also cast spells and killed over 10 000 animals, taking their souls. Ever since Helen started praying to stop Madeleine’s dark activity she could no longer steal any souls. The speed at which Madeleine aged started to accelerate exponentially. She felt it right away and became alarmed. She cast more spells, but nothing worked. She had to take a sabbatical from her job and started traveling around so that people wouldn’t recognize her. Later on she had to quit her job altogether. In just 8 months she was an old lady and she moved back to her home country. We were hoping that once old she wouldn’t want to live anymore, but she was afraid to go to hell and wouldn’t let go. Helen did a meditation where she contacted her and told her she wouldn’t go to hell because she had paid the price for her. She told her to let go, but Madeleine was too afraid and wouldn´t. By that time she looked 200 years old and the aging speed was 200%. Her nephilim kept the stolen souls under his service. They acted like demons, stealing energy from humans. He gave some of that energy to Madeleine, just enough to keep her alive. Helen got a new guide and together with him she had a fight with the nephilim during her sleep. The guide went on weakening it, Madeleine fell in soul level, while Helen´s level rose. Finally, the witch fell into a coma and Helen felt good for the first time, since she no longer felt Madeleine´s despair. Eventually the nephilim was weakened 95% and an El warrior sent it to the Light with her sword. All enslaved souls were set free and without that energy the witch died and went to the Light. The ironic part is that her soul mission was to have children and grandchildren and be happy with her family. Of course she did none of that, since she had to periodically change countries and identities. Helen has two other light parallels who shared the burden of Madeleine´s karma. Her seizures were caused by the nephilim´s attacks, as a sacrifice. The romantic part of the story is that the nephilim was Madeleine’s twin soul, who in a sick way kept her company all those lonely years. Now they are still together, but with God.
After this case I got 7 other similar cases with parallel immortal witches who also aged at a high speed thanks to the parallels’ prayer.
The next case was that of my Norwegian language student’s 5 year old daughter. My student asked me to check her daughter, as she was afraid that her step mother abused her physically. I did, the step mother proved to be red, so I recommended a karmic cleansing, to block her. The karmic cleansing started, I checked her red parallels and one of them turned out to be an immortal witch. Her name was Gabriella, but people called her Gaby for short. She was born in Germany, in 1661. She found a grimoire, cast the immortality spell and the nephilim that came granted it to her. She started working as a witch and stole the souls of the fetuses her female clients carried, whenever pregnant, but also soul fragments of other humans and animals. She worked pretty much the same way as the previous witch we saw. In modern times she became a gynecologist and performed abortions, making it easier to steal many fetus souls. The age she did the spell was 40, so she still looked like 40. She had stolen less souls than Helen’s parallel witch (15,000). Her nephilim kept those souls in Agartha, but sent them on dark missions. Her soul level was -8. My student said the prayer daily for many months, and the witch got blocked, not being able to steal any more souls. She knew at once, cast more spells, but to no avail. She started aging and within a year she looked over 100 years old. From then on, my guide told me my student had to ask to fight the witch either awake or asleep, until the nephilim got weakened enough so as to get killed. After a few months, I broke the witch’s deal astrally. That was easy, since Gaby was too old to be wanting to stick around. I killed the nephilim, led the witch to the Light and released the imprisoned souls. Unfortunately my student never concluded the cleansing, as she turned out to have deep-seated prejudices about demons and sexual attraction. She dragged me into a conversation about that and I never heard from her ever since.
Another case, actually my first one, but I didn’t know at the time, was that of Jenny, 21. She was one of my first clients. She suffered from epilepsy and together with her and her mother we set up a nutrition plan and some more good advice, which helped her alleviate her symptoms. We also had a channeling session with my coworker. There, a life in England during the Inquisition was revealed. Jenny had an older sister. Her father found a husband for Jenny and expected her to marry him. Jenny refused. Instead her sister wanted him. She got jealous and made a deal to get rid of Jenny, hoping that her father would give him to her. Jenny got mentally attacked by her sister’s demon and people thought she was crazy. She ended up getting burnt as a witch. At the stake, she looked at her sister who was watching on top of the hill and asked that she never be able to take one single step without her. So her sister’s spirit had been attached to her ever since, making the attacks of the demons (the sister’s demon and the one from Jenny’s deal) worse. She felt a big relief and her symptoms were greatly reduced after that session. When I found out about red parallels, I asked my guide about all my old clients, I found out who had red parallels and contacted the ones I could, notifying them and giving them the prayer. Jenny was one of the few who reacted and gladly started saying the prayer. Her parallel witch was named Gayle. She was born in England in 1645, so she was another parallel to the life we just saw, which means that Jenny’s death penalty was a sacrifice to put a brake to the witch’s dark activity. At age 34 she cast a grimoire immortality spell, got a nephilim and worked as a witch. She also stole the souls of her pregnant clients. After some time, she changed her name and moved to Ireland. In modern times she worked as a psychic. So she still looked as if she were 34, but thanks to the prayer she soon started aging. All this was hard for Jenny to grasp, because the nephilim was attacking her mentally. That led gradually to her not believing me and stopping saying the prayer. My occasional e-mails gave her the motivation to go on saying it for almost a year. I then told her she had to fight the neph. But she didn’t believe me any more and never did. However, I had become spiritually stronger, so when the witch was biologically over 100 I broke her deal, was able to kill the neph, led her to the Light and set the enslaved souls free. I haven’t heard from Jenny since then. Having a soul retrieval afterwards would have helped her a lot, since some of her fragments had been stolen by Gayle, but when people lose faith they do so in the whole therapy.
My next case was that of my client Carmela’s son, 18. He hadn’t been able to walk since birth. When I heard that I knew there was something very wrong there. I checked, and the main culprit was a parallel immortal sorcerer. This time it was a man, Roland, born in Russia in 1574. Like the previous ones, he cast a grimoire spell for immortality at age 39 and still looked that age. He worked as a sorcerer and stole his clients’ soul fragments and caused them miscarriage at an early stage, so they never knew they were pregnant in the first place or they thought it was natural. After a while he moved to another city in Russia. The country being so big, he had many possibilities and didn’t need to change countries, like the Danish witch. Carmela said the prayer for her son for a year and the sorcerer aged biologically. Like the other ones, he tried more spells, but nothing worked. Carmela fought the neph in her sleep, together with her spirit guide and made him weak enough for me to be able to kill him. I broke Roland’s deal, led him to the Light and set the slaves free. Carmen’s son, after the soul retrieval, needed to have acupuncture done in order to start walking, but after paying half of the soul retrieval Carmela stopped contacting me.
The next case, Anna, 58, never became a client due to lack of money. She had severe health issues, including cancer. She also looked older than her age. I checked her and sure enough, she had an immortal parallel witch who was stealing her youth. This witch was born in Italy in the 19th century, started out working as such, but later on became a gynecologist who stole babies’ souls while performing abortions. My communication with Anna was over the phone, so the rest of the info got lost when my booklet was stolen. Anna said the prayer for a year, the witch aged and I was able to take her to the Light. This time it was much more complicated than the previous ones, because the entity who was helping Anna wasn’t a nephilim, but an ET, whose planet belonged to darkness. We had to negotiate with the planet’s governor, offering him eternal divine energy, so that his planet would become light and wouldn’t need to steal souls any more. The endeavor was successful. After that the witch broke her deal, went to the Light and the captured souls did the same. Anna’s health didn’t really improve, since she also needed a karmic cleansing. I didn’t hear from her either after a while.
My next case was a Swedish language student, aged 22. One day she mentioned she got a gray hair. That was enough for me to figure out she had an immortal parallel witch. I checked with my guide, and she did. She started saying the prayer and began with the karmic cleansing. The witch lived in Colombia and was born in the 18th century. She visited a witch, became her apprentice and did the immortality spell she found in one of her teacher’s grimoires, making a deal with a neph. She then moved to another country in South America and also worked as a witch, causing her female clients miscarriages in order to get the babies’ souls. My student was clairvoyant and decided to become my coworker. Unfortunately that didn’t last long, as one week later she got accepted by a university in Sweden, when all previous attempts had failed for 2 years up until then. She was gone in no time. She even stopped answering my e-mails. My guide said it was a trap and a major deal. The one who made the university accept her were dark ET’s. By accepting, she made a deal with them, got implanted, brain-washed and mind-controled so as to forget about me and the cleansing. I never heard from her again, but the one thing she didn’t forget was the parallel witch, as my guide said she kept saying the prayer. After a year, the witch had aged and I was able to wrap it all up like in the other cases.
In the hypnosis session I had with this student of mine she saw that the teacher witch was also immortal and much older, since she was born in 1371. Her name was Carmen and she had moved to the Basque Country. She had allowed herself to age up to an old age, because she was tired of moving every 20 years. Nobody would pay attention to an old lady long enough so as to speculate or suspect something. Since my student was vanished, I had to say the prayer for the head witch. Her higher self was totally exhausted of all energy, she had no light parallels left. Thanks to the prayer, her higher self soon started sending light incarnations of hers to my terrace as snails, lizards, mosquitos, beetles, etc. They sacrificed themselves for my health, because the Armageddon had started and I got many physical attacks. After about 30 incarnations like that she generated enough energy to be born as a cat. And I met that cat! A store owner in my neighborhood got two kittens and I asked my guide about them. One of them was Carmen, my guide said. She was a beautiful ginger and white cat. She would sit at the store entrance when closed. It had a railing with a hole in it, so I could put extra food for her. She was also able to get out and back in, small as she was. The store owner didn’t treat her so well though. He didn’t stroke those cats or show them love in any way. He told me they had to toughen up. While saying that, he grabbed Carmen in a very rough way. She clearly wasn’t happy about it! My guide said he had a parallel in the Illuminati who sacrificed animals. He was clearly influencing him. I had to block his parallel with my prayer. I did try to make him say it himself, but he couldn’t read my letters (he was old) and he admitted he forgot to say it. I asked him whether I could have that cat and he said yes. I said I’d come with a cage and take her. My mistake was not going to pick it up while the store was open, but in the evening, when it was closed. The store closed after 2 pm, and I rarely woke up early enough so as to hit the street before that. I went there with my cat cage at 2 am, put Carmen in and headed home. A cab driver shouted at me. He was parked on the other side of the street and saw me take the cat. He said it belonged to the store and that I should put it back. There was no way he would have believed me that the owner was OK with it, so I just put her back in. After a few days, the store owner told me she had run away. The other kitten had run away even before Carmen. I never saw her, but my guide said she was fine, even after a year. She had moved to another neighborhood and had found a good place where people gave her food. I guess she couldn’t get adopted because of the terrible karma her parallel witch left her with. After this incarnation she will be able to become human. Anyway, after a year of praying I took care of the immortal witch the same way as the others who had a nephilim.
My next case was a Finnish language student. She was a grandmother, but looked much older than she actually was. That alone made me suspect a parallel immortal witch, I checked and I was right. Here again our communication was oral, so all info is lost. I do remember that her parallel witch also had become a gynecologist who performed abortions and stole the fetuses´ souls to stay young. My student said the prayer long enough and the rest unfolded like in the previous cases.
She was also the last direct case I got. The Armageddon started and the higher standing immortal people were dealt with. First the Anunnaki kings were taken to the Light. They were incarnated ET´s who had lived on Earth for thousands and even hundreds of thousands of years. They achieved that through soul theft and by taking monoatomic gold. They also used genetic engineering and high technology machines for that purpose.
And last but not least, many Illuminati members were immortal. They also used monoatomic gold and soul theft, but also other energy sources, with the help of extraterrestrial machines. A great number were famous actors and singers, or even sportsmen who stole their fans´ soul fragments and souls, once dead. Many of them had orchestrated their own death and changed identities, since had they gone on as celebrities people would have become suspicious at their not aging. The source of their energy got blocked, the planet they were connected to was destroyed, they started aging and after a year they will be 100 years old in a biological sense and with another action they will die and go to the Light. Other immortal people were freemasons, artists and astronomers from antiquity and renaissance. The last batch of such people were incarnated bahomeh (actors and antichrists). They used Jesus’ blood to stay young forever, but it only worked till the astral Armageddon.

I’ve already talked about a couple of cases of immortal people I’ve come across in my article about red parallels, but here I will go deeper into the subject. The bad news is that the names, dates and other details were in a booklet of mine that got stolen from my desk by ET’s and transferred to a parallel universe, so it’s lost. I will include some data I remember, but most of it I don´t. In some cases I was able to find the info in my e-mails to my old clients, in other cases I wasn´t.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 13